info@eurokonzalting.com            en
enp
Utorak, 29 Siječanj 2019 13:45

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Ministarstvo turizma objavilo je Program konkurentnosti turističkog gospodarstva kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva za ulaganja u turističke djelatnosti. 
U skladu su sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine i pripadajućim akcijskim planovima te nacionalnim programima vezanim za razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Ciljevi su unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, održivi razvoj, zeleni turizam i razvoj posebnih oblika turizma (zdravstvenog, kulturnog, cikloturizma, nautičkog, kongresnog, ruralnog).

Uz glavni cilj – povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:
 • poboljšanju strukture i kvalitete smještaja
 • novom zapošljavanju
 • realizaciji novih investicija
 • povećanju turističke potrošnje
 • razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
 • produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma
Korisnici su subjekti malog gospodarstva

 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
 • poljoprivredna gospodarstva i OPG - obiteljska poljoprivredna gospodarstva
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem javnog poziva može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu 20.000,00 kuna, a najveći 400.000,00 kuna.
Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 60% prihvatljivih troškova, s izuzetkom potpore za Mjeru C, pod točkom 1. za automatski vanjski defibrilator (AED) kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.

MJERA A - POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE, DIVERSIFIKACIJA POSLOVANJA I ODRŽIVI RAZVOJ, KORIŠTENJE NOVIH TEHNOLOGIJA, POBOLJŠANJE SOCIJALNE UKLJUČENOSTI, SLJEDEĆIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA:

A1 – HOTELI

Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi), Lječilišne vrste hotela (Sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16).

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
 • povećanje standarda i kvalitete postojećih i aktivnih ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (Hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Lječilišne vrste), te njihovih pratećih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije za jednu zvjezdicu, odnosno za vrstu Pansion povećanje kategorije sa standard na komfor, ili zadržavanje postojeće kategorije (minimalno 3*), uz obveznu dostavu Zapisnika o očevidu s rekategorizacije o uvjetima koje treba ispuniti za zadržavanje postojeće kategorije (Napomena: tekuće održavanje i nabavka potrošnog materijala nisu prihvatljive aktivnosti)
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene unutar čvrstih objekata), wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji, koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone
 • ulaganje u realizaciju dodatnih sadržaja kojima će Hotel moći dobiti neku od propisanih oznaka posebnog standarda:Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort, Hotel coastal holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s invaliditetom i Hotel bike
 • ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2018. i 2019. god. U dostizanje uvjeta za promjenu postojećeg ugostiteljskog objekata iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ u ugostiteljski objekt iz skupine „Hoteli“ – sukladno važećim pravilnicima, uz uvjet dostave rješenja vrste i kategorije ugostiteljskog objekta iz skupine „Hoteli“ kao dijela obvezne dokumentacije uz Prijavu KTG/19
 • podizanje kvalitete hotela, ispunjavanjem uvjeta za dobivanje oznake kvalitete »KVALITETAQuality«, sukladno Pravilniku za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16)
 • ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2018. i 2019. god. U dostizanje uvjeta za uključenje postojećih objekata u ugostiteljske smještajne objekte vrste Hotel baština (heritage), Difuzni hotel ili Integralni hotel, uz uvjet dostave rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za predmetnu vrstu Hotela kao dijela obvezne dokumentacije uz Prijavu KTG/19
 • ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – „Prijatelj okoliša“, sukladno Pravilniku (NN 91/16), ili znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel, sukladno Pravilniku (NN 116/16), uz obveznu dostavu potvrde za znak „Prijatelj okoliša“ ili „EU Ecolabel“ po završetku projekta ili uvođenje EMAS (eng. Eco-Management and Audit Scheme) sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja, sukladno Uredbi EMAS (NN 77/2014)
Prijaviti se mogu: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 50.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 400.000 kuna


A2 - KAMPOVI

Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp ili Kamp odmorište- Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16).

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
 • obnova, proširenje i uređenje postojećeg kampa, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije kampa za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*, sukladno važećem Pravilniku, uz obveznu dostavu Zapisnika o očevidu s rekategorizacije o uvjetima koje treba ispuniti za povećanje ili zadržavanje postojeće kategorije (Napomena: tekuće održavanje i nabavka potrošnog materijala nisu prihvatljive aktivnosti)
 • izgradnja novog kampa ili kamp odmorišta na područjima gdje takvih sadržaja nema (otoci, jadransko zaleđe i kontinent), uz uvjet dostave važeće građevne dozvole uz Prijavu KTG/19, te po završetku projekta rješenje o ispunjavanju uvjeta za kamp ili kamp odmorište
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja kampa: sadržaji vezani za animaciju, sport i rekreaciju, ciklo-turizam i dostizanje uvjeta za oznaku BIKE, sadržaji za djecu, bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), zabavni i tematski parkovi u obuhvatu kampa i sl., te razvoj sustava automatizirane naplate usluga za kamp odmorišta
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom
 • ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – „Prijatelj okoliša“, sukladno Pravilniku (NN 91/16), ili znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel, sukladno Pravilniku (NN 116/16), uz obveznu dostavu potvrde za znak „Prijatelj okoliša“ ili „EU Ecolabel“ po završetku projekta ili uvođenje EMAS (eng. Eco-Management and Audit Scheme) sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja, sukladno Uredbi EMAS (NN 77/2014)
Prijaviti se mogu: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 50.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 300.000 kuna.

A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ

Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Objekt za robinzonski smještaj- Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16, NN 69/17);

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
 • aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, izgradnja i/ili uređenje objekata za robinzonski smještaj, za potrebe posebnih oblika turizma (dokaz – dostava rješenja o ispunjavanju uvjeta za predmetnu vrstu ugostiteljskog objekta po završetku projekta)
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja postojećeg registriranog objekta iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“:
- dostizanje uvjeta za oznaku BIKE kod objekata za smještaj, te izgradnja i opremanje potrebne infrastrukture za wellness, rekreacijske, sportske, zabavne ili tematske sadržaje koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone
- bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene)
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom
Prijaviti se mogu: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 40.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 200.000 kuna.

A4 – OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)

Postojeći ili novi, moguće vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište ili Kamp odmorište - robinzonski smještaj- Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16, NN 69/17) i Pravilniku o izmjeni i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (NN 150/14)

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
 • obnova, proširenje i uređenje postojećeg OPG-a registriranog za ugostiteljske i/ili turističke usluge, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije OPG-a za jedno sunce, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije (minimalno 3 sunca) ili dobivanje oznake kvalitete Q
 • ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja na postojećem OPG-u ili PG-u
 • investicije usmjerene ka osnivanju i registraciji ugostiteljske i /ili turističke djelatnosti na postojećem OPG-u (obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu) ili ugostiteljskog objekta vrste kušaonica u okviru PG-a (postojećeg poljoprivrednog gospodarstva kroz trgovačko društvo, obrt ili zadrugu). Uz Prijavu je obvezna dostava foto dokumentacije postojećeg stanja, projektna dokumentacija planiranog zahvata, te obvezna dostava registracije po završetku projekta, u roku koji je definiran Ugovorom između davatelja i korisnika potpore.
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17): sportsko-rekreativni, konjički, lovni i ribolovni, aktivni i pustolovni, cikloturistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate, te poljoprivredne aktivnosti namijenjene turistima, bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), tematski i zabavni parkovi na poljoprivrednim gospodarstvima
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 30.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 150.000 kuna. 

MJERA B – RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
 • cikloturizam kroz ulaganja u cikloturističku infrastrukturu, uređenje bike odmorišta s pametnom klupom, priručnim alatom, punjačem za e-bicikle i druge potrebne infrastrukture, u cilju poboljšanja sigurnosti, povezanosti, održivosti i prepoznatljivosti (prednost će imati cikloturistički sadržaji i aktivnosti vezane za EuroVelo ili ostale transeuropske biciklističke rute, te označene biciklističke rute koje povezuju nekoliko županija), te promotivne aktivnosti vezane uz cikloturističku ponudu
 • razvoj dodatne ponude turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma sukladno popisu aktivnosti pustolovnog i aktivnog turizma Zajednice pustolovnog turizma pri HGK (https://www.hgk.hr/sturizam/turisticke-usluge-aktivnog-i-pustolovnog-turizma-popisaktivnosti) te usluga ronjenja i drugih prikladnih sportskorekreativnih aktivnosti, kroz ulaganja u infrastrukturu, uređenje i opremanje vanjskih i unutarnjih prostora za igrališta, vježbališta, ulaganja u opremu za provođenje aktivnosti, te manje intervencije u prostoru radi povećanja pristupačnosti i sigurnosti korisnika, posebno na već uspostavljenim rutama (kao Via Dinarica) ili drugimfunkcionalnim planinarskim pješačkim i jahačkim rutama, uključujući i promotivne aktivnosti za navedenu ponudu
 • uređenje i opremanje postojećih i izgradnja novih zabavnih, adrenalinskih, sportsko-rekreativnih i tematskih parkova, golf igrališta i vježbališta te umjetnih atrakcija, koji prema sadržaju/temi i atraktivnosti doprinose konkurentnosti destinacije, uz uvjet dostave projektne dokumentacije, te važeće građevne dozvole ili uvjeta o građenju za nove zahvate u prostoru sukladno važećim zakonima iz prostornog uređenja i gradnje, uz Prijavu KTG/19
 • „mali ploveći hoteli“ - obnova ili rekonstrukcija postojećih manjih turističkih brodova za krstarenje s elementima tradicijske gradnje (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma, Plovni objekti za krstarenje - NN 69/08, 83/09, 49/15), s dostavom rješenja za vrstu i kategoriju plovnog objekta za turizam uz projektnu prijavu ili na kraju ulaganja sukladno Ugovoru  uređenje, obnova i održavanje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje s uslugom prijevoza turista za jednodnevne izlete (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma, vrsta: Plovni objekti za izlete - NN 69/08, 83/09, 49/15), s dostavom rješenja za vrstu i kategoriju plovnog objekta za turizam uz projektnu prijavu ili na kraju ulaganja sukladno Ugovoru
 • kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa (aktivni i kreativni turizam, turizam hrane i vina, arheološki, botanički, geoturizam, promatranje ptica i drugi posebni oblici turizma), vezanih za predsezonu i posezonu jadranske Hrvatske, te cjelogodišnju ponudu kontinentalne Hrvatske.
Kombinacija najmanje tri dodatne ponude od posebnog interesa koje se pružaju kroz paket aranžman. Uz program je poželjno dostaviti dokaz o realizaciji sličnih programa u posljednje dvije godine (priznaju se ugovori, ulaznice, potvrde i sl., s gospodarskim subjektima, udrugama ili ustanovama, vezanim za provedbu programa)

Prijaviti se mogu: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 20.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 200.000 kuna.

MJERA C – DOSTUPNOST I SIGURNOST

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
 • provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima (prioritetno: hoteli, kampovi, marine) na otocima i na brodovima za krstarenje Jadranom, što uključuje: opremanje ugostiteljskih objekata, marina i brodova s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED) – medicinskim uređajima za spašavanje i oživljavanje, uz obveznu edukaciju djelatnika sukladno Pravilniku o provođenju programa javno dostupne defibrilacije (NN 120/13 članak 6.). Prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova
 • ulaganje u inovativne IT tehnologije: web i mobilne aplikacije prilagođene mobilnim telefonima i tabletima (isključujući web stranice), čime će se ostvariti digitalna interakcija s gostima, ubrzavanje i pojednostavljivanje komunikacije s gostima, višejezičnost i dostupnost 24/7, ubrzati administrativne i proizvodno-uslužne procedure u ugostiteljskim objektima, rezervacije vezane za vezove u marinama, kulturne i prirodne atrakcije i događanja, te aplikacije vezane za povećanje vidljivosti i prepoznatljivosti destinacijske ponude, posebnih oblika turizma te tematskih proizvoda i ruta
Prijaviti se mogu: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

Za prvu aktivnost (defibrilatori):

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 25.000,00 kuna

Za drugu aktivnost (inovativne IT tehnologije):
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna

MJERA D – PREPOZNATLJIVOST

Plasman otočnih proizvoda kroz turizam, koji su temeljem propisanih kriterija izvrsnosti, izvornosti i tradicije dobili oznaku „Hrvatski otočni proizvod“, kroz prihvatljive aktivnosti:
 1. opremanje prodajno-izložbenih prostora u hotelima i kampovima na otocima i u marinama za proizvode s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“
 2. ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja za proizvode s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ od strane proizvođača predmetnih proizvoda na otocima
 1. realizacija tematskih ruta, ili kreiranje i provedba paket aranžmana s temom „Hrvatski otočni proizvod“ na otoku ili nekoliko susjednih otoka
- Sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu, uz uvjet sudjelovanja minimalno 200 gospodarskih subjekata
- Sufinanciranje promotivnih aktivnosti vezanih za prepoznatljivost pojedinih posebnih oblika turizma ili tematske ugostiteljsko turističke ponude za najmanje 20 poslovnih subjekata i/ili javnih ustanova (uz obveznu dostavu Ugovora ili Sporazuma s navedenim 
subjektima i/ili ustanovama za koje se realiziraju promotivne aktivnosti)

Prijaviti se mogu: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (samo za prvu aktivnost pod točkom 2.)

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna

Natječaj je otvoren do 01.03.2019. godine.

Više na: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI


EUROKONZALTING, 29.01.2019.
Podmjera 6.4., najavljena za jesen 2019. godine je prilika za sva poljoprivredna gospodarstva da rekonstruiraju već postojeću kuću za odmor ili izgrade novu. Putem ove mjere moguće je ostvariti 70% ulaganja, u iznosu do 200.000 eura bespovratno. Korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika te fizičke osobe koje su nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću ili razvijaju nepoljoprivredne djelatnosti.

Putem podmjere 6.2. moguće je ostvariti 100% ulaganja bespovratno, u iznosu od 50.000 eura. Bespovratna sredstva se mogu dobiti za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kuća za odmor, soba, apartmana, ugostiteljskih objekata i ostalih nepoljoprivrednih djelatnosti.

Korisnici koji  već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost su prihvatljivi u podmjeri 6.4., dok je u podmjeri 6.2. prihvatljivo pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu koje nije započelo nepoljoprivrednu djelatnost do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu u podmjeri 6.2.

Uvjeti za prijavu na natječaj – Mjera 6.4.:
 • korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za potporu (može biti u obliku OPG-a, obrta ili trgovačkog društva)
 • poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 2.000 eura
 • ulaganje mora biti u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva 
 • naselje u kojem se obavlja ulaganje ne smije imati više od 5.000 stanovnika
 • ulaganja u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u turističke razrede »C« i »D«.
 • potrebno je uspostaviti knjigovodstvo najkasnije na kraju provedbe aktivnosti
 • nakon konačne isplate treba se baviti najmanje 5 godina predmetnom aktivnošću uključujući i poljoprivredom
 • potrebno je osigurati sredstva za realizaciju investicije budući da se dio sredstava isplaćuje na kraju projekta.

Uvjeti za prijavu na natječaj – Mjera 6.2.:
 • prihvaljivi korisnici u trenutku prijave na natječaj moraju biti upisani u Upisnik poljoprivredih gospodarstava minimalno godinu dana
 • fizičke osobe (OPG) moraju ući u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi samostalne djelatnosti tek u trenutku prijave na natječaj
 • pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 1.000 eura
 • ulaganje mora biti u području lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva
 • naselje lokacije ulaganja mora biti u naselju sa manje od 5.000 stanovnika razvrstanim u turističke razrede »C« i »D«.
 • nositelj diversificirane djelatnosti (nositelj ili član OPG-a; direktor društva) nakon provedenoga projekta i idućih 5 godina mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti
 • nakon konačne isplate treba se baviti najmanje 5 godina predmetnom aktivnošću uključujući i poljoprivredu
 • u slučaju ulaganja u građenje građevina imovinsko-pravni odnosi zemljišta moraju biti riješeni.


Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.EUROKONZALTING, 26.02.2018.
Ažurirano s datumom 20.08.2019.
Ministarstvo turizma dodjeljuje bespovratna sredstva za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata.

Korisnici:

• subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
• OPG - obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge

Na temelju ovog Programa, Ministarstvo turizma raspisalo je sljedeće mjere:

A1 – HOTELI
Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi), Lječilišne vrste hotela
• Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna
• Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 400.000 kuna

A2 - KAMPOVI
Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp ili Kamp odmorište
• Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna
• Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 300.000 kuna

A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ
Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Objekt za robinzonski smještaj
• Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 40.000 kuna
• Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000 kuna

A4 - OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)
Postojeći ili novi, moguće vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište ili Kamp odmorište - robinzonski smještaj
• Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 kuna
• Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000 kuna

MJERA B - RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA
• Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000 kuna
• Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000 kuna

MJERA C – DOSTUPNOST I SIGURNOST
Za prvu aktivnost (defibrilatori) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 25.000 kuna
Za drugu i treću aktivnost (dostava vode i inovativne IT tehnologije) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 kuna

MJERA D – PREPOZNATLJIVOST
Plasman otočnih proizvoda kroz turizam, koji su temeljem propisanih kriterija izvrsnosti, izvornosti i tradicije dobili oznaku „Hrvatski otočni proizvod“
• Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 kuna

Ukupan iznos proračunskih sredstava za program Ministarstva turizma planiran je u iznosu od 24.600.000,00 kuna.

Rok za podnošenje kandidatura je 20. ožujak 2018. godine.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 21.02.2018.
U 2017. godini poduzetnici mogu putem nacionalnih i europskih fondova aplicirati na bespovratna sredstva u proizvodnji, poljoprivredi, turizmu... Ukoliko planirate ulagati u Vaše poslovanje slobodno nas kontaktirajte na broj tel: 052/544-825 kako bi vam pružili sve potrebne informacije o mogućnostima ishođenja bespovratnih sredstava za vaš projekt. U nastavku možete pogledati izdvojene natječaje.

 

NAJAVA NOVOG NATJEČAJA E-IMPULS

Novi natječaj za E-impuls prema najavama biti će podijeljen u tri dijela. Više informacija biti će dostupno kada izađe novi pravilnik. U prošlom natječaju mikro i mali poduzetnici mogli su dobiti bespovratna sredstva u najnižem iznosu od 30.000 kuna do najviše 300.000 kuna. Pri tome mikro poduzetnici ostvaruju intenzitet potpore od 85% dok mali poduzetnici ostvaruju intenzitet potpore od 65%.

Putem ovog natječaja bespovratna sredstva se dodjeljivala su se za:

 • nabavu novih strojeva, postrojenja i opreme za proizvodnju, obradu i preradu
 • nabavu dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija
 • nabavu alata, radnih vozila i strojeva
 • nabavu mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
 • troškove uređenja i opremanja objekta/radionice ukoliko isti uključuje preuređenje objekta/radionice koja je povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice
 • troškove nabave računala
 • troškove nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • troškove vezane uz stručna osposobljavanja, stjecanja novih znanja ako su vezani za projekt
 • usluge upravljanja projektom
 • usluge provedbe javne nabave
 • troškove promidžbe i vidljivosti


KOMPETENTNOST I RAZVOJ MSP


Za kraj 2017. godine najavljeno je otvaranje novog natječaja Kompetentnost i razvoj MSP – faza II. Cilj Poziva je ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati za aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojećih proizvodnih kapaciteta te posljedično podizanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu.

Ukupan fond sredstava u ovom natječaju iznosi 216.652.430 kuna.
 

POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OIE U PROIZVODNIM INDUSTRIJAMA


Cilj natječaja za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama je ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama (omogućujući jednake količine rezultata (proizvodnje) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektoru proizvodnih industrija.

Na natječaj će se moći prijaviti poduzetnici registrirani za obavljanje sljedećih djelatnosti: industrija željeza i čelika, industrija obojenih metala, kemijska industriju, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstvo, tekstilna industrija, kožno-prerađivačka i odjevna industrija, industrija papira i tiskarstvo, strojarstvo i ostale metalne industrije i industrije koje isključuju proizvodnju hrane i pića i duhanska industrija.

Putem ovog natječaja moguće je dobiti bespovratna sredstva u najmanjem iznosu od 500.000 kn do najviše 20.000.000 kn. Intenzitet potpore iznosit će od 40 do 60%.

Ukupan fond iznosi 115.000.000 kuna.

 

KONKURETNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA – REPUBLIKA HRVATSKA


Konkurentnost turističkog gospodarstva je program Ministarstva turizma koji se ponavlja jednom godišnje a u nastavku možete pogledati na koje mjere se odnosi.

 • MJERA A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude sljedećih ugostiteljskih objekata:

A1. HOTELI – hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, pansion, turistički apartmani, difuzni i integralni hoteli
Iznos potpore: 50.000 – 350.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

A2. KAMPOVI – kamp, kamp odmorište
Iznos potpore: 50.000 – 250.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

A3. OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ – hostel, planinarki dom, lovački dom, apartman, robinzonski smještaj....
Iznos potpore: 50.000 – 200.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

A4. OPG – obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge
Iznos potpore: 30.000 – 150.000 kn

A5. OBJEKTI U DOMAĆINSTVU – soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu
Iznos potpore: do 40.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

 • MJERA B – razvoj posebnih oblika turizma (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)

Iznos potpore: 20.000 – 250.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

 • MJERA C – dostupnost i sigurnost

opremanje ugostiteljskih objekata (hoteli, kampovi i marine na otocima) s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED), uz obveznu edukaciju djelatnika
subvencija prijevoza vode za hotele na otocima bez vodovoda
Iznos potpore: do 25.000 kn za I. aktivnost
Iznos potpore: do 100.000 kn za II. aktivnost
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

 • MJERA D – prepoznatljivost


opremanje prodajno-izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima (hoteli, kampovi, marine) na otocima za „Hrvatske otočne proizvode”
realizacija tematskih ruta ili paket aranžmana na temu „Hrvatski otočni proizvod”
povezivanje poljoprivrede i turizma
Iznos potpore: do 100.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

 

POLJOPRIVREDNI POTICAJI – EU FONDOVI


Mjera 4 – Ulaganje u fizičku imovina


Moguće je ostvariti od 5.000 € do 3.000.000 € sa intenzitetom potpore od 50% odnosno 70% za mlade poljoprivrednike.

 • Operacija 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.

Putem navedene mjere moguće je ostvariti od 5.000 € do 1.000.000 € bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 50% odnosno 70% za mlade poljoprivrednike.


Korisnici su fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom. Moguće je ostvariti od 10.000 € do 5.000.000 € sa intenzitetom potpore od minimalno 50%.

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Ovom podmjerom moguće je ostvariti 50.000 € do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova. Korisnici su osobe starosti između 18 i 41 godina i koje su prvi put postavljene kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 18 mjeseci).

Korisnicu su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika i fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima. Potpora iznosi 50.000 € do 100% ukupnih prihvatljivih troškova

Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine između 2.000 € i 7.999 €. Bespovratna sredstva se dodjeljuju u iznosu od 15.000 € sa intenzitetom potpore od 100%

Potpora koju je moguće ostvariti ovom podmjerom iznosi 3.500 € do 200.000 € sa intenzitetom potpore od 70% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Ukoliko imate dodatnih pitanja za navedene mjere, slobodno nas kontaktirajte u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING 20.07.2017.
Eurokonzalting, u suradnji s Obrtničkom komorom Istarske županije organizirao je u četvrtak, 23. ožujka predavanje za sve zainteresirane na temu „Bespovratna sredstva za turizam uključujući ruralni turizam“. Predavanje je održano u prepunoj dvorani Udruženja obrtnika Pula, s početkom u 18 sati. Predavanju je prisustvovalo više od 100 sudionika uglavnom privatnih iznajmljivača i malih poduzetnika s područja Istarske županije. Tako su na predavanju prisustvovali zainteresirani iz Pule, Poreča, Umaga, Žminja i drugih gradova - predstavnici banaka, turističkih agencija, OPG-ova, poduzetnici, poduzetnici početnici u sektoru turizma i privatni iznajmljivači. Cilj predavanja je bio upoznati sudionike s natječajem Ministarstva turizma – Konkurentnost turističkog gospodarstva, koji je u tijeku i otvoren do 10. travnja. Isto tako, najavljeni su natječaji za hotele i ruralni turizam te energetsku učinkovitost u turizmu i trgovini.

Kroz konkretne informacije polaznici su imali priliku ukratko se upoznati s mogućnostima ulaganja u kuće za odmor, bazene, apartmane, sobe, hostele, pansione, hotele i druge, posebne oblike turizma, o očekivanom vremenu otvaranja pojedinih natječaja, minimalnim i maksimalnim postocima i iznosima bespovratnih sredstava, ograničenjima, načinima prijave, natječajnoj dokumentaciji i dosadašnjim iskustvima.

Tajnik Obrtničke komore, Eros Sorić održao je uvodnu riječ, predstavio tvrtku Eurokonzalting koja ima 13 godina iskustva u ishođenju bespovratnih sredstava i 90 odobrenih EU projekata  te predavače, djelatnike tvrtke. Predavanje su održali dr.sc. Ernes Oliva, konzultant iz područja Strukturnih fondova za turizam i za natječaje Ministarstva turizma, Patrik Paronić, mag.oec. iz područja ruralnog turizma i Emil Šetić, mag.oec. iz područja energetske učinkovitosti u turizmu.

OBJAVA2
Nakon zahvale suorganizatorima predavanja, općinama i gradovima, LAG-ovima, udrugama privatnih iznajmljivača, turističkim zajednicama, turističkim agencijama, IRTA-i i bankama koje su pomogle u informiranju javnosti i svojih članova o predavanju, Ernes Oliva, ukratko je predstavio mjere A, B, C i D natječaja koji je u tijeku „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ za ulaganja u hotele, kampove, hostele, pansione i bazene. Prijavom na isti natječaj moguće je ishoditi do 60% bespovratnih sredstava za obnovu i opremanje smještajnih jedinica, za ulaganja u dodatne sadržaje – bazene, wellness i druge rekreacijske, sportske, zabavne ili tematske sadržaje koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju sezone, zatim za podizanje kvalitete i kategorizacije postojećih smještajnih jedinica te ulaganja u razvoj posebnih oblika turizma – cikloturizam, ronjenje, jahanje, planinarenje, rafting, golf, vožnja kanuima i druge oblike turizma. Prijaviti se mogu trgovačka društva, obrti, zadruge, OPG-ovi i fizičke osobe – privatni iznajmljivači. Isto tako, Oliva je najavio otvaranje natječaja za hotele „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela – faza II.“ odnosno za objekte iz skupine hoteli – hotel, aparthotel, difuzni hotel, hotel baština i turističko naselje putem kojeg se može ishoditi do 45% ulaganja bespovratno, odnosno maksimalno 10.000.000 kuna.

Patrik Paronić, ukratko je predstavio mogućnosti ishođenja bespovratnih sredstava iz Mjere 6. iz Programa ruralnog razvoja RH za ulaganja i opremanje kuća za odmor. Paronić je najavio otvaranje natječaja za povlačenje bespovratnih sredstava iz Mjere 6.2. i 6.4. U okviru Mjere 6.2. moći će se ishoditi 50.000 eura odnosno sufinancirati 100% prihvatljivog ulaganja, dok će se u okviru Mjere 6.4. moći ishoditi do 200.000 eura bespovratno za nepoljoprivredne aktivnosti s naglaskom na ruralni turizam – izgradnju i opremanje kuća za odmor, odnosno 70% ulaganja. Natječaji su najavljeni u mjesecu lipnju tekuće godine (Mjera 6.2.) i u listopadu tekuće godine (Mjera 6.4.).

OBJAVA3
Emil Šetić, najavio je otvaranje natječaja za energetsku učinkovitost u turizmu i trgovini u 3. kvartalu 2017. godine putem kojeg će se moći financirati ulaganja u energetsku obnovu objekata, u obnovljive izvore energije te infrastrukturna ulaganja u svrhu povećanja energetske učinkovitosti. Prema posljednjoj najavi sufinancirat će se do 85% vrijednosti projekta te ishoditi najviše 1.500.000 kuna. Isto tako, zbog velikog interesa, najavio je natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća na koji će se moći prijaviti vlasnici/suvlasnici obiteljskih kuća za zamjenu vanjske stolarije, toplinsku zaštitu ovojnice, ugradnju plinskog kondenzacijskog kotla te za ulaganja u obnovljive izvore energije – sunčani kolektori, kotlovi na biomasu, dizalice topline i fotonaponski pretvarači. Očekuje se da će u istom natječaju najvažniji kriterij biti ostvarenje energetske uštede od minimalno 50%.

OBJAVA1
Predavači Eurokonzaltinga podije
lili su i određena iskustva sa slušateljima iz dosadašnjeg rada u pripremi dokumentacije za pojedine natječaje.

Predavanje je završeno pitanjima zainteresiranih, koji su iskazali interes za bespovratnim sredstvima za planirana ulaganja u apartmane, kuće za odmor, bazene i dodatne sadržaje te za ishođenje bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

više informacija o mjerama možete pronaći na sljedećim linkovima:
Link: Mjera 6.1        Link: Mjera 6.2
Link: Mjera 6.3        Link: Mjera 6.4
Link: Poljoprivreda i ruralni turizam

Isto tako, ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas dobiti u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, Pula, tel: 052 544 825) ili u našim uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING 24.03.2017.


Objavljeno u Novosti
Ministarstvo turizma objavilo je Program konkurentnosti turističkog gospodarstva kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva za ulaganja u turističke djelatnosti.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva.

Program je usmjeren na unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, kroz:
- razvoj ponude složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda
- povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone u destinacijama
- povećanje prosječne potrošnje po danu boravka
- povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja
- umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini
- unapređenje međunarodne prepoznatljivosti.

Korisnici su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), OPG-i koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge te fizičke osobe – privatni iznajmljivači, ovisno o mjeri natječaja.

Intenzitet potpore u ovom Programu iznosi 60% od prihvatljivih troškova, a najniži i najviši iznos potpore definiran je za svaku mjeru zasebno.

 
MJERA A - POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE, DIVERSIFIKACIJA POSLOVANJA I ODRŽIVI RAZVOJ, KORIŠTENJE NOVIH TEHNOLOGIJA, POBOLJŠANJE SOCIJALNE UKLJUČENOSTI, SLJEDEĆIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA:

A1 – HOTELI
Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi).

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- obnovu i cjelovito opremanje smještajnih jedinica iz skupine „Hoteli“, te njihovih pratećih sadržaja u cilju povećanja standarda i kvalitete, uz uvjet dostizanja više kategorije ugostiteljskog objekta za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*, sukladno važećem Pravilniku, uz obveznu dostavu Zapisnika o očevidu s rekategorizacije o uvjetima koje treba ispuniti za povećanje ili zadržavanje postojeće kategorije (Napomena: tekuće održavanje i nabavka potrošnog materijala nisu prihvatljive aktivnosti)
- razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene unutar čvrstih objekata), wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji, koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone
- ulaganje u realizaciju tematskog definiranja Hotela, odnosno utvrđivanja posebnog standarda za vrstu Hotel posebnog standarda: Lječilišne vrste hotela, Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort, Hotel coastal holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s invaliditetom i Hotel bike
- podizanje kvalitete hotela, ispunjavanjem uvjeta za dobivanje oznake kvalitete »KVALITETAQuality«, sukladno Pravilniku za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16)
- ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2016. i 2017. god. u dostizanje uvjeta za uključenje postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata u vrstu Hotel baština (heritage), Difuzni hotel ili Integralni hotel, uz uvjet dostave rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za predmetnu vrstu Hotela kao dijela obvezne dokumentacije uz Zahtjev KTG/17
- ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – „Prijatelj okoliša“, sukladno Pravilniku (NN 91/16), ili znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel, sukladno Pravilniku (NN 116/16), uz obveznu dostavu potvrde za znak „Prijatelj okoliša“ ili „EU Ecolabel“ po završetku projekta.

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 50.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 350.000 kuna.

Najavljen je novi natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje u gradnju i opremanje novih te rekonstrukciju, održavanje i opremanje postojećih objekata iz skupine hoteli (hotel, aparthotel, hotel baština, difuzni hotel, turističko naselje). Na prethodnom natječaju najviši iznos bespovratnih sredstava iznosio je 10.000.000 kuna.
Više o najavi natječaja na linku: Link A1

A2 - KAMPOVI
Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp ili Kamp odmorište.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- obnovu, proširenje i uređenje postojećeg kampa ili kamp odmorišta, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije kampa za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*, sukladno važećem Pravilniku, uz obveznu dostavu Zapisnika o očevidu s rekategorizacije o uvjetima koje treba ispuniti za povećanje ili zadržavanje postojeće kategorije (Napomena: tekuće održavanje i nabavka potrošnog materijala nisu prihvatljive aktivnosti)
- izgradnju novog kampa ili kamp odmorišta na područjima gdje takvih sadržaja nema (otoci, jadransko zaleđe i kontinent), uz uvjet dostave važeće građevne dozvole ili uvjeta o građenju uz Zahtjev KTG/17, te po završetku projekta rješenje o ispunjavanju uvjeta za kamp ili kamp odmorište
- razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja kampa: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), sadržaji vezani za animaciju, sport i rekreaciju, ciklo-turizam, sadržaji za djecu, zabavni i tematski parkovi u obuhvatu kampa i sl.
- povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom
- ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – „Prijatelj okoliša“, sukladno Pravilniku (NN 91/16), ili znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel, sukladno Pravilniku (NN 116/16), uz obveznu dostavu potvrde za znak „Prijatelj okoliša“ ili „EU Ecolabel“ po završetku projekta.

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 50.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 250.000 kuna.

A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ
Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Učenički dom ili Studentski dom ili Akademis, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Odmaralište za djecu, Objekt za robinzonski smještaj.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- prenamjenu postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ u vrstu smještajnog objekta iz skupine „Hoteli“ – sukladno važećim pravilnicima (dokaz - dostava novog rješenja o minimalnim uvjetima i kategoriji po završetku projekta)
- aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, izgradnja i/ili uređenje objekata za robinzonski smještaj, za potrebe posebnih oblika turizma (dokaz – dostava rješenja o ispunjavanju uvjeta za predmetnu vrstu ugostiteljskog objekta po završetku projekta)
- razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja postojećeg registriranog objekta iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), dostizanje uvjeta za oznaku bike&bed kod objekata za smještaj, te izgradnja i opremanje potrebne infrastrukture za rekreacijske, sportske, zabavne ili tematske sadržaje koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone
- povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom.

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 50.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 200.000 kuna.

A4 – OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)
Postojeći ili novi OPG vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- obnovu, proširenje i uređenje postojećeg OPG-a koji pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije OPG-a za jedno sunce, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije (minimalno 3 sunca) ili dobivanje oznake kvalitete Q
- ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja
- investicije usmjerene ka osnivanju novog OPG-a za ugostiteljstvo/turizam ili ugostiteljskog objekta vrste kušaonica u okviru PG – poljoprivrednog gospodarstva (za trgovačka društva, obrte i zadruge). Uz Zahtjev je obvezna dostava foto dokumentacije postojećeg stanja, projektna dokumentacija planiranog zahvata, te obvezna dostava registracije po završetku projekta, u roku koji je definiran Ugovorom između davatelja i korisnika potpore
- razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07; 88/10; 30/14; 89/14; 152/14): sportsko-rekreativni, konjički, ciklo-turistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate, te poljoprivredne aktivnosti namijenjene turistima, bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), tematski i zabavni parkovi
- povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom.

Prijaviti se mogu: OPG koje ima rješenje ili će ishoditi isto po završetku projekta o pružanju ugostiteljskih i/ili turističkih usluga na OPG-u, te trgovačka društva, obrti i zadruge za kušaonice, sukladno važećem Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ (NN 150/14).

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 30.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 150.000 kuna.

Informacije o natječajima iz Programa ruralnog razvoja možete pročitati ovdje:
- za mlade poljoprivrednike (50.000 eura, 100% ulaganja bespovratno) Link T1
- za male poljoprivrednike (15.000 eura, 100% ulaganja bespovratno) Link T2
- za ulaganja u ruralni turizam (do 200.000 eura, do 70% ulaganja bespovratno) Link T3
A5 – BAZENI ZA OBJEKTE U DOMAĆINSTVU
Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Kamp ili Kamp odmorište u domaćinstvu.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- izgradnju i opremanje isključivo novih bazena, minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske bazene i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene (unutar čvrstih objekata), uz uvjet da uz planirani bazen podnositelj zahtjeva mora imati registrirane minimalno 3 sobe (odnosno 6 stalnih kreveta), ili 4 smještajne jedinice (odnosno 12 gostiju) u kampu. Podnositelj zahtjeva mora imati registraciju „Objekta u domaćinstvu“ do dana podnošenja prijave, kategorije 3 ili više zvjezdica te podmirene sve obveze (boravišnu pristojbu i turističku članarinu) za objekte koji imaju registraciju u prethodnom izvještajnom razdoblju.

Prijaviti se mogu fizičke osobe – privatni iznajmljivači

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 40.000 kuna.

MJERA B – RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA
Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- ciklo-turizam kroz ulaganja u infrastrukturu i opremu servisa, odmorišta, vidikovaca, elektro punjača i druge potrebne infrastrukture, u cilju poboljšanja sigurnosti, povezanosti, održivosti i prepoznatljivosti (prednost će imati cikloturistički sadržaji vezani za EuroVelo ili ostale transeuropske biciklističke rute te označene biciklističke rute koje povezuju nekoliko županija)
- razvoj turističkih usluga u sportsko-rekreativnim i pustolovnim aktivnostima kao što su ronjenje, jahanje, planinarenje, rafting, vožnja kanuima, golf i dr., kroz ulaganja u infrastrukturu, opremu i sadržaje terena i prostora, igrališta, špilja, vidikovaca, adrenalin parkova, vježbališta, odmorišta i sl., radi bolje pristupačnosti i povećanja sigurnosti korisnika, posebno na već postojećim trasama Via Dinarice, ili drugim definiranim i označenim rutama planinskog, pustolovnog ili konjičkog turizma, te promotivne aktivnosti za navedenu ponudu
- uređenje i opremanje postojećih i izgradnja novih zabavnih i tematskih parkova te umjetnih atrakcija, koji prema sadržaju/temi i atraktivnosti doprinose konkurentnosti destinacije, uz uvjet dostave projektne dokumentacije, te važeće građevne dozvole ili uvjeta o građenju za nove parkove, uz Zahtjev KTG/17
- „mali ploveći hoteli“ - dovršetak izgradnje novih, obnova ili rekonstrukcija postojećih manjih turističkih brodova za krstarenje s elementima tradicijske gradnje (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma, Plovni objekti za krstarenje - NN 69/08, 83/09, 49/15)
- uređenje, obnova i održavanje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje s uslugom prijevoza turista za jednodnevne izlete (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma, vrsta: Plovni objekti za izlete - NN 69/08, 83/09, 49/15)
- kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa (aktivni i kreativni turizam, turizam hrane i vina, arheološki, botanički, geoturizam, promatranje ptica i drugi posebni oblici turizma), vezanih za predsezonu i posezonu jadranske Hrvatske, te cjelogodišnju ponudu kontinentalne Hrvatske. Kombinacija najmanje tri dodatne ponude od posebnog interesa koje se pružaju kroz paket aranžman. Uz program je poželjno dostaviti dokaz o realizaciji sličnih programa u posljednje dvije godine (priznaju se ugovori, ulaznice, potvrde i sl., s gospodarskim subjektima, udrugama ili ustanovama, vezanim za provedbu programa).

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 20.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 250.000 kuna.

MJERA C – DOSTUPNOST I SIGURNOST

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima (prioritetno: hoteli, kampovi i marine) što uključuje: opremanje ugostiteljskih objekata s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED) – medicinskim uređajima za spašavanje i oživljavanje, uz obveznu edukaciju djelatnika sukladno Pravilniku o provođenju programa javno dostupne defibrilacije (NN 120/13 članak 6.). Prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima Republike Hrvatske koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova
- subvencija prijevoza vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (bez PDV-a) trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda (potkrijepiti plaćenim računima dostave vode prethodne dvije godine poslovanja).

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Za prvu aktivnost (defibrilatori) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 25.000 kuna.
Za drugu aktivnost (dostava vode) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 100.000 kuna.

MJERA D – PREPOZNATLJIVOST

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- plasman otočnih proizvoda kroz turizam, koji su temeljem propisanih kriterija izvrsnosti, izvornosti i tradicije dobili oznaku „Hrvatski otočni proizvod“, kroz prihvatljive aktivnosti:
1. opremanje prodajno-izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima na otocima (hoteli, kampovi i marine) za proizvode s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“
2. realizacija tematskih ruta, ili kreiranje i provedba paket aranžmana s temom „Hrvatski otočni proizvod“ na otoku ili nekoliko susjednih otoka
- povezivanje poljoprivrede i turizma korištenjem novih digitalnih tehnologija u svrhu dostupnosti informacija, umrežavanja dionika, bolje informiranosti krajnjih korisnika te promocije turističkih destinacija s lokalnim ponudama domaćih proizvoda hrane i pića
- sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu, uz uvjet sudjelovanja minimalno 200 gospodarskih subjekata.

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 100.000 kuna.

Natječaj je otvoren do 10.04.2017. godine.

Više informacija o sličnoj temi možete pronaći na sljedećim linkovima:
Bespovratna sredstva za ruralni turizam (Mjera 6.4 do 200.000,00 eura, 70% bespovratno)
Link RT1,
Link RT2,
Link RT3,
Link RT4
Link RT5
Bespovratna sredstva za ruralni turizam (Mjera 6.2 od 50.000,00 eura, 100% bespovratno)
Link RT1,
Link RT2

EUROKONZALTING
Ovim putem obavještavamo potencijalne korisnike kako je natječaj za provedbu Podmjere 6.4. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” unutar Mjere M06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. najavljen za 10. mjesec tekuće (2017.) godine. Objavi natječaja prethodit će izmjena Pravilnika.

Putem podmjere 6.4. moguće je ostvariti od 3.500 do 200.000 eura bespovratnih sredstava s intenzitetom potpore do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova. Isplata potpore može biti jednokratna ili najviše u dvije rate.

U nepoljoprivredne djelatnosti spadaju sljedeće aktivnosti:
1. turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)
2. tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)
3. pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) i
4. prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:
1. građenje građevina
2. nabava novih strojeva i opreme, uključujući računalni softver
3. registracija i održavanje žigova
4. opći troškovi i
5. ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih ulaganja (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Više informacija o otvorenom natječaju možete dobiti u našem uredu u Puli (Mletačka 6, telefon 052 544 825), kao i u našim uredima u ostalim hrvatskim gradovima. Kontakte za sve naše urede u Hrvatskoj  možete vidjeti na http://www.eurokonzalting.com

EUROKONZALTING, 1.2.2017.


Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt