info@eurokonzalting.com            en
enp

Bespovratna sredstva Ministarstva turizma za hotele, kampove, ostale objekte za smještaj, OPG-e, bazene i posebne oblike turizma

Ministarstvo turizma objavilo je Program konkurentnosti turističkog gospodarstva kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva za ulaganja u turističke djelatnosti.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva.

Program je usmjeren na unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, kroz:
- razvoj ponude složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda
- povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone u destinacijama
- povećanje prosječne potrošnje po danu boravka
- povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja
- umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini
- unapređenje međunarodne prepoznatljivosti.

Korisnici su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), OPG-i koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge te fizičke osobe – privatni iznajmljivači, ovisno o mjeri natječaja.

Intenzitet potpore u ovom Programu iznosi 60% od prihvatljivih troškova, a najniži i najviši iznos potpore definiran je za svaku mjeru zasebno.

 
MJERA A - POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE, DIVERSIFIKACIJA POSLOVANJA I ODRŽIVI RAZVOJ, KORIŠTENJE NOVIH TEHNOLOGIJA, POBOLJŠANJE SOCIJALNE UKLJUČENOSTI, SLJEDEĆIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA:

A1 – HOTELI
Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi).

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- obnovu i cjelovito opremanje smještajnih jedinica iz skupine „Hoteli“, te njihovih pratećih sadržaja u cilju povećanja standarda i kvalitete, uz uvjet dostizanja više kategorije ugostiteljskog objekta za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*, sukladno važećem Pravilniku, uz obveznu dostavu Zapisnika o očevidu s rekategorizacije o uvjetima koje treba ispuniti za povećanje ili zadržavanje postojeće kategorije (Napomena: tekuće održavanje i nabavka potrošnog materijala nisu prihvatljive aktivnosti)
- razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene unutar čvrstih objekata), wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji, koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone
- ulaganje u realizaciju tematskog definiranja Hotela, odnosno utvrđivanja posebnog standarda za vrstu Hotel posebnog standarda: Lječilišne vrste hotela, Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort, Hotel coastal holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s invaliditetom i Hotel bike
- podizanje kvalitete hotela, ispunjavanjem uvjeta za dobivanje oznake kvalitete »KVALITETAQuality«, sukladno Pravilniku za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16)
- ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2016. i 2017. god. u dostizanje uvjeta za uključenje postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata u vrstu Hotel baština (heritage), Difuzni hotel ili Integralni hotel, uz uvjet dostave rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za predmetnu vrstu Hotela kao dijela obvezne dokumentacije uz Zahtjev KTG/17
- ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – „Prijatelj okoliša“, sukladno Pravilniku (NN 91/16), ili znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel, sukladno Pravilniku (NN 116/16), uz obveznu dostavu potvrde za znak „Prijatelj okoliša“ ili „EU Ecolabel“ po završetku projekta.

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 50.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 350.000 kuna.

Najavljen je novi natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje u gradnju i opremanje novih te rekonstrukciju, održavanje i opremanje postojećih objekata iz skupine hoteli (hotel, aparthotel, hotel baština, difuzni hotel, turističko naselje). Na prethodnom natječaju najviši iznos bespovratnih sredstava iznosio je 10.000.000 kuna.
Više o najavi natječaja na linku: Link A1

A2 - KAMPOVI
Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp ili Kamp odmorište.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- obnovu, proširenje i uređenje postojećeg kampa ili kamp odmorišta, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije kampa za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*, sukladno važećem Pravilniku, uz obveznu dostavu Zapisnika o očevidu s rekategorizacije o uvjetima koje treba ispuniti za povećanje ili zadržavanje postojeće kategorije (Napomena: tekuće održavanje i nabavka potrošnog materijala nisu prihvatljive aktivnosti)
- izgradnju novog kampa ili kamp odmorišta na područjima gdje takvih sadržaja nema (otoci, jadransko zaleđe i kontinent), uz uvjet dostave važeće građevne dozvole ili uvjeta o građenju uz Zahtjev KTG/17, te po završetku projekta rješenje o ispunjavanju uvjeta za kamp ili kamp odmorište
- razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja kampa: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), sadržaji vezani za animaciju, sport i rekreaciju, ciklo-turizam, sadržaji za djecu, zabavni i tematski parkovi u obuhvatu kampa i sl.
- povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom
- ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – „Prijatelj okoliša“, sukladno Pravilniku (NN 91/16), ili znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel, sukladno Pravilniku (NN 116/16), uz obveznu dostavu potvrde za znak „Prijatelj okoliša“ ili „EU Ecolabel“ po završetku projekta.

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 50.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 250.000 kuna.

A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ
Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Učenički dom ili Studentski dom ili Akademis, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Odmaralište za djecu, Objekt za robinzonski smještaj.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- prenamjenu postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ u vrstu smještajnog objekta iz skupine „Hoteli“ – sukladno važećim pravilnicima (dokaz - dostava novog rješenja o minimalnim uvjetima i kategoriji po završetku projekta)
- aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, izgradnja i/ili uređenje objekata za robinzonski smještaj, za potrebe posebnih oblika turizma (dokaz – dostava rješenja o ispunjavanju uvjeta za predmetnu vrstu ugostiteljskog objekta po završetku projekta)
- razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja postojećeg registriranog objekta iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), dostizanje uvjeta za oznaku bike&bed kod objekata za smještaj, te izgradnja i opremanje potrebne infrastrukture za rekreacijske, sportske, zabavne ili tematske sadržaje koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone
- povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom.

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 50.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 200.000 kuna.

A4 – OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)
Postojeći ili novi OPG vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- obnovu, proširenje i uređenje postojećeg OPG-a koji pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije OPG-a za jedno sunce, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije (minimalno 3 sunca) ili dobivanje oznake kvalitete Q
- ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja
- investicije usmjerene ka osnivanju novog OPG-a za ugostiteljstvo/turizam ili ugostiteljskog objekta vrste kušaonica u okviru PG – poljoprivrednog gospodarstva (za trgovačka društva, obrte i zadruge). Uz Zahtjev je obvezna dostava foto dokumentacije postojećeg stanja, projektna dokumentacija planiranog zahvata, te obvezna dostava registracije po završetku projekta, u roku koji je definiran Ugovorom između davatelja i korisnika potpore
- razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07; 88/10; 30/14; 89/14; 152/14): sportsko-rekreativni, konjički, ciklo-turistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate, te poljoprivredne aktivnosti namijenjene turistima, bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), tematski i zabavni parkovi
- povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom.

Prijaviti se mogu: OPG koje ima rješenje ili će ishoditi isto po završetku projekta o pružanju ugostiteljskih i/ili turističkih usluga na OPG-u, te trgovačka društva, obrti i zadruge za kušaonice, sukladno važećem Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ (NN 150/14).

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 30.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 150.000 kuna.

Informacije o natječajima iz Programa ruralnog razvoja možete pročitati ovdje:
- za mlade poljoprivrednike (50.000 eura, 100% ulaganja bespovratno) Link T1
- za male poljoprivrednike (15.000 eura, 100% ulaganja bespovratno) Link T2
- za ulaganja u ruralni turizam (do 200.000 eura, do 70% ulaganja bespovratno) Link T3
A5 – BAZENI ZA OBJEKTE U DOMAĆINSTVU
Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Kamp ili Kamp odmorište u domaćinstvu.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- izgradnju i opremanje isključivo novih bazena, minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske bazene i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene (unutar čvrstih objekata), uz uvjet da uz planirani bazen podnositelj zahtjeva mora imati registrirane minimalno 3 sobe (odnosno 6 stalnih kreveta), ili 4 smještajne jedinice (odnosno 12 gostiju) u kampu. Podnositelj zahtjeva mora imati registraciju „Objekta u domaćinstvu“ do dana podnošenja prijave, kategorije 3 ili više zvjezdica te podmirene sve obveze (boravišnu pristojbu i turističku članarinu) za objekte koji imaju registraciju u prethodnom izvještajnom razdoblju.

Prijaviti se mogu fizičke osobe – privatni iznajmljivači

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 40.000 kuna.

MJERA B – RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA
Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- ciklo-turizam kroz ulaganja u infrastrukturu i opremu servisa, odmorišta, vidikovaca, elektro punjača i druge potrebne infrastrukture, u cilju poboljšanja sigurnosti, povezanosti, održivosti i prepoznatljivosti (prednost će imati cikloturistički sadržaji vezani za EuroVelo ili ostale transeuropske biciklističke rute te označene biciklističke rute koje povezuju nekoliko županija)
- razvoj turističkih usluga u sportsko-rekreativnim i pustolovnim aktivnostima kao što su ronjenje, jahanje, planinarenje, rafting, vožnja kanuima, golf i dr., kroz ulaganja u infrastrukturu, opremu i sadržaje terena i prostora, igrališta, špilja, vidikovaca, adrenalin parkova, vježbališta, odmorišta i sl., radi bolje pristupačnosti i povećanja sigurnosti korisnika, posebno na već postojećim trasama Via Dinarice, ili drugim definiranim i označenim rutama planinskog, pustolovnog ili konjičkog turizma, te promotivne aktivnosti za navedenu ponudu
- uređenje i opremanje postojećih i izgradnja novih zabavnih i tematskih parkova te umjetnih atrakcija, koji prema sadržaju/temi i atraktivnosti doprinose konkurentnosti destinacije, uz uvjet dostave projektne dokumentacije, te važeće građevne dozvole ili uvjeta o građenju za nove parkove, uz Zahtjev KTG/17
- „mali ploveći hoteli“ - dovršetak izgradnje novih, obnova ili rekonstrukcija postojećih manjih turističkih brodova za krstarenje s elementima tradicijske gradnje (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma, Plovni objekti za krstarenje - NN 69/08, 83/09, 49/15)
- uređenje, obnova i održavanje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje s uslugom prijevoza turista za jednodnevne izlete (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma, vrsta: Plovni objekti za izlete - NN 69/08, 83/09, 49/15)
- kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa (aktivni i kreativni turizam, turizam hrane i vina, arheološki, botanički, geoturizam, promatranje ptica i drugi posebni oblici turizma), vezanih za predsezonu i posezonu jadranske Hrvatske, te cjelogodišnju ponudu kontinentalne Hrvatske. Kombinacija najmanje tri dodatne ponude od posebnog interesa koje se pružaju kroz paket aranžman. Uz program je poželjno dostaviti dokaz o realizaciji sličnih programa u posljednje dvije godine (priznaju se ugovori, ulaznice, potvrde i sl., s gospodarskim subjektima, udrugama ili ustanovama, vezanim za provedbu programa).

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 20.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 250.000 kuna.

MJERA C – DOSTUPNOST I SIGURNOST

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima (prioritetno: hoteli, kampovi i marine) što uključuje: opremanje ugostiteljskih objekata s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED) – medicinskim uređajima za spašavanje i oživljavanje, uz obveznu edukaciju djelatnika sukladno Pravilniku o provođenju programa javno dostupne defibrilacije (NN 120/13 članak 6.). Prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima Republike Hrvatske koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova
- subvencija prijevoza vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (bez PDV-a) trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda (potkrijepiti plaćenim računima dostave vode prethodne dvije godine poslovanja).

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Za prvu aktivnost (defibrilatori) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 25.000 kuna.
Za drugu aktivnost (dostava vode) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 100.000 kuna.

MJERA D – PREPOZNATLJIVOST

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- plasman otočnih proizvoda kroz turizam, koji su temeljem propisanih kriterija izvrsnosti, izvornosti i tradicije dobili oznaku „Hrvatski otočni proizvod“, kroz prihvatljive aktivnosti:
1. opremanje prodajno-izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima na otocima (hoteli, kampovi i marine) za proizvode s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“
2. realizacija tematskih ruta, ili kreiranje i provedba paket aranžmana s temom „Hrvatski otočni proizvod“ na otoku ili nekoliko susjednih otoka
- povezivanje poljoprivrede i turizma korištenjem novih digitalnih tehnologija u svrhu dostupnosti informacija, umrežavanja dionika, bolje informiranosti krajnjih korisnika te promocije turističkih destinacija s lokalnim ponudama domaćih proizvoda hrane i pića
- sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu, uz uvjet sudjelovanja minimalno 200 gospodarskih subjekata.

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 100.000 kuna.

Natječaj je otvoren do 10.04.2017. godine.

Više informacija o sličnoj temi možete pronaći na sljedećim linkovima:
Bespovratna sredstva za ruralni turizam (Mjera 6.4 do 200.000,00 eura, 70% bespovratno)
Link RT1,
Link RT2,
Link RT3,
Link RT4
Link RT5
Bespovratna sredstva za ruralni turizam (Mjera 6.2 od 50.000,00 eura, 100% bespovratno)
Link RT1,
Link RT2

EUROKONZALTING

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt