info@eurokonzalting.com            en
enp
×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 742
Ovim pozivom se, kroz provedbu odobrenih projekata, želi doprinijeti razvoju društvenih centara u zajednici kao javnih prostora u kojima se članovi lokalne zajednice okupljaju radi provedbe grupnih aktivnosti, korištenja različitih oblika socijalne podrške, dobivanja informacija o pitanjima važnim za kvalitetu života građana, odnosno različitih aktivnosti koje su od interesa za kvalitetno funkcioniranje lokalne zajednice. Operacijom se namjerava poticati i unaprijediti transparentnost u planiranju korištenja i dodjeli prostora u javnom vlasništvu, dodijeljenim organizacijama civilnoga društva na korištenje. Programi revitalizacije prostora trebaju obuhvaćati programe i projekte od interesa za opće dobro čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj šire društvene zajednice.

Opći cilj Poziva je povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici.

Specifični ciljevi Poziva
:
 • Unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora;
 • Povećati iskorištenost javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju;
 • Unaprijediti kapacitete OCD-a za lokalni razvoj vođen zajednicom.
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 700.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 2.000.000,00 kn.
Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.
U ovom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga Korisnicima se osigurava isplata predujma u iznosu od najviše 40% od ugovorenog iznosa bespovratnih sredstava.
Prijavitelji na Poziv na dostavu projektnih prijedloga ne smiju prijaviti aktivnosti projekta za čiju su provedbu u potpunosti već dobili sredstva iz drugih javnih izvora, odnosno takve će se aktivnosti smatrati neprihvatljivima.
Bespovratna sredstva koja se isplaćuju po ovom Pozivu ne smatraju se državnom potporom, niti potporom male vrijednosti.

Prihvatljivi prijavitelji
Prijavitelj može biti organizacija civilnoga društva sa sljedećim pravnim statusom:
 1. udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17),
 2. zaklada –osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama ( NN 36/95, 64/01), ili
 3. pravna osoba vjerske zajednice – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02, 73/13),
 4. umjetnička organizacija – osnovana i djeluje sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96).
Prijavitelji moraju također ispunjavati sljedeće uvjete:
 • svojim općim/temeljnim aktom opredijelila se da djeluje u službi općeg dobra i javnosti, u skladu s općim vrednotama utvrđenih Ustavom RH te djeluje u području pružanja usluga od općeg interesa u realizaciji jedne ili više aktivnosti od interesa za opće dobro navedene u Zakonu o udrugama* ili drugom općem aktu
* (Zakon o udrugama (NN 74/14) u članku 32. stavak 4. aktivnostima od interesa za opće dobro smatra osobito aktivnosti udruga koje pridonose zaštiti i promicanju ljudskih prava, zaštiti i promicanju prava nacionalnih manjina, zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, jednakosti i ravnopravnosti te mirotvorstvu i borbi protiv nasilja i diskriminacije, promicanju vrijednosti Domovinskog rata, zaštiti, brizi i izobrazbi djece i mladih te njihovu aktivnom sudjelovanju u društvu, prevenciji i borbi protiv svih oblika ovisnosti, razvoju demokratske političke kulture, zaštiti i promicanju prava manjinskih društvenih skupina, promicanju i razvoju volonterstva, socijalnim uslugama i humanitarnoj djelatnosti, poticanju i razvoju socijalnog poduzetništva, zaštiti prava potrošača, zaštiti okoliša i prirode i zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, održivom razvoju, razvoju lokalne zajednice, međunarodnoj razvojnoj suradnji, zaštiti zdravlja, razvoju i promicanju znanosti, obrazovanja, cjeloživotnog učenja, kulture i umjetnosti, tehničke i informatičke kulture, sporta, dobrovoljnog vatrogastva, traganja i spašavanja te drugim aktivnostima koje se po svojoj prirodi, odnosno po posebnim propisima o financiranju javnih potreba u određenom području mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće dobro.);
 • registrirana je najmanje godinu dana od dana podnošenja projektnog prijedloga;
 • u svojem temeljnom aktu ima utvrđeno neprofitno djelovanje i registrirana je kao neprofitna organizacija te je upisana u Registar neprofitnih organizacija najmanje godinu dana prije podnošenja projektnog prijedloga
 • registrirana je za obavljanje djelatnosti u republici Hrvatskoj;
 • ima dostatno iskustvo u transparentnom financijskom poslovanju, stručne, organizacijske, iskustvene i ljudske potencijale koji jamče kvalitetnu provedbu projekta (u suradnji sa partnerima) ;
 • nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 • nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;
 • vodi transparentno financijsko poslovanje (transparentnim financijskim poslovanjem smatra se da je neprofitna organizacija-prijavitelj, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014), upisana u Registar neprofitnih organizacija najmanje godinu dana i da je pravovremeno dostavila FINA-i za potrebe objave u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija godišnji izvještaj o prihodima i rashodima od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. te bilancu za 2017. odnosno, za obveznike jednostavnog knjigovodstva, godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2017. godinu te je za 2017. godinu objava vidljiva u Registru neprofitnih organizacija) ;
 • Nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ili mu je odobrena odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave i udrugom ukoliko ista nije prijavitelj projekta. Partneri aktivno sudjeluju u provedbi projekta, a troškovi koje pritom ostvaruju prihvatljivi su u istoj mjeri kao i troškovi koje ostvaruje prijavitelj.

Prihvatljive aktivnosti unutar projektnih elemenata moraju biti jasno povezane s obveznim mjerljivim ishodima projektnih elemenata.

Naziv projektnog elementa

Pripadajuće prihvatljive aktivnosti

Obavezni mjerljivi ishodi

Element 1.

Razvoj i provedba programa društvenih centara u zajednici, odnosno programa OCD-a koji doprinose razvoju zajednice (djelujući kao društveni centri u zajednici) u prostorima u javnom vlasništvu, temeljenih na potrebama građana, koji uključuju osnaživanje i osposobljavanje organizatora zajednice (uključujući zapošljavanje organizatora zajednice)

OBAVEZAN ELEMENT

Programi, aktivnosti i radionice promicanja građanskih kompetencija i društveno korisnih radova u zajednici

Programi promicanja zdravlja i prevencije bolesti

Individualne i grupne rasprave o stvarnim potrebama u lokalnoj zajednici

Organiziranje “co-working” prostora za organizacije civilnoga društva, uključujući zapošljavanje koordinatora aktivnosti centra

Program organiziranja slobodnog vremena poput organiziranja književnog kluba, plesnih radionica, likovnih radionica, filmskih večeri i slične aktivnosti istog karaktera

Edukativne aktivnosti usmjerene razvoju lokalne zajednice (poput brige o okolišu, prostornom planiranju, razvoju filantropije u lokalnoj zajednici i slične aktivnosti istog karaktera)

Broj održanih aktivnosti na mjesečnoj razini u društvenom centru

Izrađen i javno objavljen kalendar događanja u društvenom centru na mjesečnoj razini za vrijeme trajanja projekta

Broj medijskih objava u lokalnim i regionalnim medijima o realizaciji aktivnosti iz Elementa 1

Izrađen program rada i financiranja nakon završetka provedbe projekta za „prostor sudjelovanja“, potpisan od ovlaštenih osoba prijavitelja i partnera

Element 2.

Osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih inicijativa za sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici i/ili na regionalnoj razini

Istraživanje i mapiranje potreba potencijala zajednice

Razvoj i uvođenje metoda i alata koji unapređuju/pospješuju sudjelovanje građana u revitalizaciji i/ili upravljanju prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici i/ili na regionalnoj razini

Broj provedenih istraživanja i mapiranja potreba i potencijala zajednice

Broj izrađenih i korištenih metoda i alata

 

IZBORNI ELEMENT

 

   
Element 3.

 

Prilagodba prostora u javnom vlasništvu za organiziranje odabranih projektnih aktivnosti iz Elementa 1

 

 

IZBORNI ELEMENT

Izvršeni adaptacijski zahvati manjeg opsega i u funkciji u dijelu potrebnom za realizaciju aktivnosti iz Elementa 1

Unapređenja pristupačnosti prostora za osobe s invaliditetom i slabije pokretljive osobe u svrhu realizacije aktivnosti iz Elementa 1

Uređen prostor i u funkciji u dijelu potrebnom za realizaciju aktivnosti iz Elementa 1


Neprihvatljive aktivnosti


Sljedeće vrste aktivnosti nisu prihvatljive za financiranje:
- aktivnosti koje se odnose isključivo ili većinski na pojedinačno financiranje sudjelovanja na radionicama, seminarima, konferencijama i kongresima,
- aktivnosti koje se odnose isključivo ili većinski na pojedinačne radionice,
- jednokratna događanja poput konferencija, okruglih stolova, seminara ili sličnih događanja (takve aktivnosti se mogu financirati samo ako su dijelom šireg projekta, a same pripremne aktivnosti za konferenciju i slična događanja ne predstavljaju takav širi projekt),
- aktivnosti koje se odnose isključivo na razvoj strategija, planove i druge slične dokumente,
- aktivnosti koje se tiču isključivo pravne zaštite,
- aktivnosti koje se tiču isključivo odnosa s javnošću,
- aktivnosti koje se odnose isključivo ili većim dijelom na kapitalne investicije, kao što su obnova ili izgradnja zgrade,
- aktivnosti koje se sastoje isključivo od istraživačkih akcija,
- aktivnosti vezane uz ostvarivanje prihoda odnosno dobiti, a osobito aktivnosti kojima se ostvaruje prihod naplatom usluga od ciljanih skupina,
- donacije u dobrotvorne svrhe,
- zajmovi drugim organizacijama ili pojedincima itd.,
- aktivnosti i projekti koji su povezani s političkim ili vjerskim aktivnostima.

Općenito, aktivnosti koje ne doprinose ostvarivanju općeg i specifičnih ciljeva ovog Poziva nisu prihvatljive za financiranje.

 
Za sva pitanja na ovu i slične teme obratite nam se u središnjem uredu EUROKONZALITNG-a (Mletačka 6, 52100 Pula, tel: 052 544 825) ili u nekom od područnih ureda diljem Hrvatske.


EUROKONZALTING, 16.01.2019. godine
Na sjednici Sabora 8. prosinca izglasane su izmjene Zakona o regionalnom razvoju. Izmjene donose nove indekse razvijenosti za jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave. Po stupanju izmjena na snagu Vlada RH donijet će Uredbu kojom će urediti pokazatelje za izračun indeksa razvijenosti.

Po novoj metodologiji JLS svrstane su u 8 skupina. U prve 4 skupine nalaze se JLS čiji indeks razvijenosti iznosi manje od prosjeka RH, te će zbog toga biti uvrštene u potpomognuta područja.

Županije su svrstane u 4 skupine, a ispodprosječno razvijene imati će status potpomognutih područja.

Ovdje možete pogledati preliminarne rezultate mjerenja indeksa razvijenosti po novom modelu. (Jedinice lokalne samoupravesamouprave i županije)

EUROKONZALTING 11.12.2017.
Objavljeno u Novosti
Uskoro se očekuje objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine.

Cilj je ojačati pristup uslugama zdravstvene zaštite u depriviranim i manje atraktivnim područjima i ranjivim skupinama kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine.

Na natječaj se mogu prijaviti organizacije civilnog društva, javne ustanove i institucije u zdravstvenom sektoru, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te ustanove na polju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 459.000 kn, a najviši 1.530.000 kn. Troškovi će se sufinancirati intenzitetom do 100%.

Putem ovog natječaja sufinancira se promicanje zdravlja usmjereno prema građanima kroz izradu metodologija i pripremnih studija, osmišljavanje i realizaciju medijskih kampanja, održavanje radionica, okruglih stolova, javnih tribina i manifestacija javnog karaktera te stjecanje znanja zdravstvenih djelatnika u promicanju zdravlja kroz dodatno obrazovanje, osposobljavanje i studijske posjete.

Ukupan fond sredstava iznosi 27.000.000 kn.

EUROKONZALTING, 18.11.2017.
Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane, a posebice jedinice lokalne samouprave, da je izmjenama Natječaja za provedbu tipa operacije 7.1.1. ”Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske zadnji dan za podnošenje zahtjeva za potporu 13.10.2017. godine.

EUROKONZALTING, 11.10.2017.
Objavljeno u Zanimljivosti
U tijeku je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za sanaciju i zatvaranje neusklađenih odlagališta otpada. Na natječaj se mogu prijaviti jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) na čijem se području nalaze odlagališta koja su predmet ovog Poziva.

Intenzitet potpore koji se može dodijeliti iznosi najviše 85% od ulaganja. Najniži intenzitet potpore koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi 1.875.000 kuna, a najviši intenzitet potpore koji se može dodijeliti iznosi 30.000.000 kuna.

Više informacija na sljedećem LINKU.

EUROKONZALTING, 7.07.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je nove isplate na osnovi odobrenih sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. za ulaganja u sklopu podmjere 7.1. Potpora za sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete N2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti (operacija „7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“).

Posljednju isplatu u ukupnom iznosu od 372.708,00 kuna ostvarile su sljedeće općine i gradovi: Općina Šestanovac, Općina Slivno, Općina Zagvozd, Općina Netretić, Općina Dežanovac, Grad Skradin te Grad Opuzen.

Do sada je korisnicima unutar operacije 7.1.1. za prihvatljiva ulaganja isplaćeno 8,48 milijuna kuna.

EUROKONZALTING, 18.04.2017.
Provedba operacije 7.1.1." Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave"

Potpora se dodjeljuje za izradu i/ili izmjenu i dopunu strateških i planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave u ruralnim područjima.

Prihvatljivi troškovi
 • izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada,
 • izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada,
 • izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik (poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, industrija, turizam, trgovina, promet, obrtništvo, građevinarstvo, informatika i energija).
Prihvatljivi troškovi se odnose na izradu ili izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja općine ili grada, strateškog razvojnog programa općine ili grada, strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora općine ili grada.

Korisnici potpore
 • općine,
 • gradovi s najviše 10.000 stanovnika

Iznos ulaganja i intenzitet potpore
Javna potpora može se isplatiti jednokratno ili u najviše tri rate.
 • najniži iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 5.000 eura u protuvrijednosti u kunama,
 • najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 70.000 eura u protuvrijednosti u kunama.
Intenzitet potpore (do 100% ukupnih prihvatljivih troškova).

EUROKONZALTING, 10.04.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 27. ožujka 2017. godine drugi natječaj za provedbu podmjere 7.1.
Korisnici ove operacije su sve općine i gradovi do 10.000 stanovnika, a potpora iznosi do 100% prihvatljivih troškova, do 70.000 eura.
U prihvatljive troškove ulaze:
Izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada. Izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada. Izrade ili izmjena i dopuna strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada.
Potrebna dokumentacija:
 • Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu.
 • Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, ovjerena od strane Porezne uprave.
 • Izjava korisnika o nemogućnosti odbitka pretporeza u slučaju da je korisniku porez na dodanu vrijednost (PDV) prihvatljiv trošak jer nema pravo na odbitak PDV-a.
 • Tablica korištenja javne potpore dodijeljene od strane središnjih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore.
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 01. lipnja do 28. srpnja 2017. godine.

Više informacija o ovom natječaju i kriterijima za prijavu možete dobiti na www.eurokonzalting.com ili u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, Pula; tel. 052 544 825) ili u našim uredima u drugim hrvatskim gradovima.
Utorak, 28 Ožujak 2017 06:41

Podmjera 7.4.- Otvoren natječaj

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavili su Poziv na dostavu projektnih prijedloga (otvoren od 24.2.2017. do 18.5.2017.) za provedbu podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, koji se financira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. travnja 2017. do 18. svibnja 2017.

Prihvatljivi troškovi:
- Ulaganje u građenje i/ili opremanje vatrogasnog doma i spremišta; društvenog doma/ kulturnog centra; planinarskog doma i skloništa; turističkog informativnog centra; dječjeg igrališta; sportske građevine; objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo.); rekreacijske zone na rijekama i jezerima; biciklističke staze i trake; tematskog puta i parka; građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi); javne zelene površine (park i slično.); pješačke staze; pješačke zone; otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste); groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine); tržnice; javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz).
Ulaganja su prihvatljiva u naselju s najviše 5.000 stanovnika.

Prijavitelji:
1. Jedinice lokalne samouprave;
2. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave;
3. Javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija);
4. Udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo (isključujući LAG-ove) i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane sa prihvatljivim ulaganjem;
5. Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) koje su odabrane unutar Programa.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 15.000,00 EUR, a maksimalni iznos 1.000.000,00 EUR (od 80 – 100% ukupnih prihvatljivih troškova).

Više informacija o natječaju pogledajte u Pravilniku Ministarstva poljoprivrede.

EUROKONZALTING, 28.03.2017.

Srijeda, 25 Siječanj 2017 08:08

Bespovratna sredstva za prirodnu baštinu

Otvoren je natječaj za bespovratna sredstva za prirodnu baštinu. Natječaj je otvoren u razdoblju od 05.12.2016. godine do 05.03.2017. godine.
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave te Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
Prihvatljivi partneri su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, organizacije civilnog društva, uredi turističke zajednice, regionalne razvojne agencije.
Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih dionika. Dopušteni partneri su: javne ustavne za upravljanje zaštićenim područjima, jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, uredi turističke zajednice te regionalne razvojne agencije.

Prihvatljive su sljedeće aktivnosti:
1. Priprema projektno tehničke dokumentacije i studija
2. Provedba projekta
- Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji (centar za posjetitelje, interpretacijski centar, informacijsko/prodajni centar, prezentacijske i edukacijske dvorane, škole u prirodi, zbirke, igraonice, dječja igrališta, istraživački i volonterski centri, izložbeni prostori i suvenirnice, poučno-tematske staze i šetnice, vidikovci, razgledišta, skloništa, odmorišta, sjenice, planinarski domovi, kampovi, sustav signalizacije, ulazi i kontrolne točke za posjetitelje, sustavi i oprema za evidenciju, praćenje i kontrolu posjetitelja, Internet točke, nabava opreme i sustava tehničke zaštite, kupnja vozila/plovila isključivo u svrhu prijevoza posjetitelja, kupnja namještaja i opreme isključivo za potrebe posjetiteljske infrastrukture i sadržaja, izrada izložbeno-prezentacijskih materijala, multimedijalnih sadržaja i suvenira)
- Pristupačnost i komunalni sadržaji (urbana oprema, rasvjeta i objekti komunalne infrastrukture uključujući sanitarne čvorove i sustave za pročišćavanje, sustavi sidrišta i privezišta, uređenje javnih površina, izgradnja i/ili rekonstrukcija lokalnih pristupnih cesta nužnih za odgovarajuću dostupnost posjetiteljske infrastrukture i sadržaja, autobusna i/ili tramvajska stajališta nužna za odgovarajuću dostupnost posjetiteljske infrastrukture i sadržaja, izgradnja i/ili rekonstrukcija parkirališta ili garaža nužnih za odgovarajuću dostupnost posjetiteljske infrastrukture i sadržaja)
- Edukacija i interpretacija (izrada edukativnih i prezentacijskih materijala, priprema (osmišljavanje) radionica, edukacija lokalnog stanovništva, edukacije vezane za upravljanje posjetiteljima, edukacija vodiča, korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije, priprema (osmišljavanje) volonterskih programa)
3. Upravljanje projektom (upravljanje aktivnostima projekta, administracija i tehnička koordinacija, planiranje i izrada opisa poslovna i tehničkih specifikacija, nabava, financijsko upravljanje, izvještavanje, promidžba i vidljivost, revizija projekta, ostale operativne aktivnosti u svezi s upravljanjem projekta).

Za ovaj Poziv predviđen je fond od 196.000.000 kuna. Najniža dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a iznosi 2.000.000,00 kuna, a najviša vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a iznosi 20.000.000,00 kuna. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava EFRR-a po pojedinačnom projektu iznosi od 70% do 85% prihvatljivih troškova ovisno o indeksu razvijenosti JLS-a ili JRS-a.
 
Projekti koji se prijavljuju na ovaj poziv moraju biti locirani ili povezani s barem jednom od triju kategorija područja prirodne baštine navedene u nastavku, ali izvan područja nacionalnih parkova i parkova prirode:
1) strogi rezervat, posebni rezervat, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-šuma i spomenik parkovne arhitekture;
2) područja ekološke mreže Natura 2000;
3) ostala područja na teritoriju RH ukoliko se radi o projektima povezanima s vrstama i/ili staništima zaštićenima u skladu s Direktivom o pticama i Direktivom o staništima.

EUROKONZALTING
Stranica 1 od 2

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt