info@eurokonzalting.com           
Poljoprivreda

Poljoprivreda

Poljoprivreda jest gospodarska djelatnost koja se bavi uzgajanjem biljaka i životinja s ciljem proizvodnje proizvoda koji primarno zadovoljavaju prehrambene potrebe stanovništva. Predstavlja proces proizvodnje tvari za čovjekovu prehranu i ishranu životinja. Neke od grana poljoprivrede jesu: ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, ribarstvo.

Zajednička poljoprivredna politika Europske unije ima za ciljeve poboljšati poljoprivrednu produktivnost kako bi se potrošačima osiguralo stalnu opskrbu hranom po prihvatljivim cijenama i poljoprivrednicima Europske unije osigurala dovoljna zarada. Sigurnost hrane na globalnoj razini proizvodnje hrane morat će se udvostručiti kako bi se nahranilo svjetsko stanovništvo na što utječu klimatske promjene i održivo upravljanje prirodnim resursima. Isto tako briga za krajolik u cijeloj Europskoj uniji i održavanje ruralnog gospodarstva cilj su kojim se mora voditi Europska unija kako bi uspješno razvijala poljoprivrednu proizvodnju.

Poljoprivredom nije obuhvaćena samo hrana nego i ruralne zajednice i ljudi koji u njima žive. Obuhvaćena su i ruralna područja i njihovi prirodni resursi. Isto tako, mnogi su poslovi u ruralnim područjima povezani s poljoprivredom. Lokalnim poljoprivrednicima potrebni su različiti strojevi, objekti, energenti, materijal i zdravstvena skrb za životinje te se mnogi dionici pronalaze u tim pretproizvodnim sektorima. Ostale djelatnosti vezane uz poljoprivredu ogledaju se primjerice u pripremi, preradi i pakiranju hrane, prijevozu i čuvanju hrane što predstavlja poslijeproizvodne aktivnosti. Navedeni skup aktivnosti predstavlja ključne elemente razvoja ruralnog prostora važne za budući održiv i ekološki prihvatljiv razvoj.
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske usmjeren je na razvoj konkurentnosti poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenje životnih i radnih uvjeta u ruralnom području.

Programom se pomaže mladima pokrenuti poljoprivredna gospodarstva pomoću bespovratnih sredstava za kupnju zemljišta, strojeva i opreme. Osiguravaju se i bespovratna sredstva za osposobljavanje novih, ali i već postojećih poduzetnika za uporabu najnovijih tehničkih metoda proizvodnje. Isto tako je važno održavati živima zajednice na prostorima sa otežanim uvjetima za život, primjerice brdovitim, planinskim, otočnim i/ili udaljenim područjima.

Mjere ruralnog razvoja Republike Hrvatske financiraju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a usmjerene su ponajprije na razvoj nerazvijenih dijelova zemlje, kako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i poljoprivrednih gospodarstava, zadruga, prerađivačkih organizacija i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Putem mjera ruralnog razvoja moguće je ishoditi bespovratna sredstva od 5.000,00 eura do 5.000.000,00 eura, sa intenzitetom potpore od 50% do 100% povrata od prihvatljivih ulaganja.
Neke od mjera kojima poljoprivrednici mogu ostvariti bespovratna sredstva iz područja poljoprivrede:


Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu

- Podmjera 3.1. Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete

Ovom podmjerom moguće je ostvariti do 100% vrijednosti prihvatljivih troškova, najviše 3.000 € godišnje po korisniku za troškove ulaska u sustav kvalitete


Mjera 4 – Ulaganje u fizičku imovinu

Podmjera 4.1. Potpora za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva

Moguće je ostvariti od 5.000 € do 3.000.000 € sa intenzitetom potpore od 50% odnosno 70% za mlade poljoprivrednike. Sredstva su namijenjena fizičkim i pravnim osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačkim grupama/organizacijama za:

građenje ili opremanje objekata za životinje i uzgoj bilja; ulaganje u opremu; kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila; podizane višegodišnjih nasada; ulaganje u izgradnju i/ili opremanje sustava za navodnjavanje.

 • Operacija 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.

Putem navedene mjere moguće je ostvariti od 5.000 € do 1.000.000 € bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 50% odnosno 70% za mlade poljoprivrednike. Bespovratna sredstva namijenjena su fizičkim i pravnim osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačkim grupama/organizacijama za ulaganje u građenje i skladištenje kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva).

 • Operacija 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije.

Operacija je namijenjena fizičkim i pravnim osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednika za ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije, objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina, za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu. Visina potpore iznosi od 5.000 € do 1.000.000 € sa intenzitetom potpore od 50% odnosno 70% za mlade poljoprivrednike.

Podmjera 4.2. Potpora za ulaganje u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

Korisnici su fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom. Moguće je ostvariti od 10.000 € do 5.000.000 € sa intenzitetom potpore od minimalno 50%. Prihvatljivi troškovi su ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za poslovanje mlijekom; objekata za klanje, rasijecanje i preradu mesa; za preradu voća i bilja, cvijeća, gljiva, maslina i maslinovog ulja; izgradnju kušaonica i prostorija za prezentaciju vlastitih proizvoda; ulaganje u kupnju mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme i kupnju zemljišta i objekata.

 • Operacija 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije.
Korisnicu su fizičke i pravne osobe koje se bave ili namjeravaju baviti preradom. Prihvatljivi troškovi odnose se na ulaganja i građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije, objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina, za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu. Visina potpore iznosi od 10.000 € do 1.000.000 € sa intenzitetom potpore od minimalno 50%.


- Podmjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva.
Prihvatljivi korisnici koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i natječajem su šumposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe sukladno Zakonu o šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave. Prihvatljivi materijalni troškovi se odnose na ulaganja u izgradnju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture, ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture i ulaganja u kupnju šumskog i drugog zemljišta. Intenzitet potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova. Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000 eura a najviša vrijednost 1.000.000 eura.

Podmjera 4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, javne ustanove i tijela te jedinice lokalne samouprave i civilne udruge. Moguće je ostvariti od 600 € do 150.000 € sa intenzitetom potpore do 100% za ulaganje u izgradnju terasa, podizanje suhozida i živica, uklanjanje invazivnih vrsta s poljoprivrednog zemljišta, nabava električnog pastira i/ili autohtonog pastirskog psa, izgradnja novih i obnova postojećih nastambi za stoku, obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti, ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke te kupnja zemljišta.


Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

 - Podmjera 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima.

Ovom podmjerom moguće je ostvariti 50.000 € do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova. Korisnici su osobe starosti između 18 i 40 godina i koje su prvi put postavljene kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 18 mjeseci). Prihvatljivi troškovi odnose se na kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja sjemena i sadnog materijala; kupnju, građenje i/ili opremanje objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i prerade; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada; poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

- Podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području.

Korisnicu su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika i fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima. Potpora iznosi 50.000 € do 100% ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganja u aktivnosti iz sektora: turizma u ruralnom području (kuće za odmor); tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/trženje proizvoda.

- Podmjera 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine između 2.000 € i 7.999 €. Bespovratna sredstva se dodjeljuju u iznosu od 15.000 € sa intenzitetom potpore od 100% za aktivnosti vezane uz: kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja sjemena i sadnog materijala; kupnju, građenje i/ili opremanje objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i prerade; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada; poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

- Podmjera 6.4. Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Prihvatljivi troškovi su iz sljedećih sektora: turizam u ruralnom području (kuće za odmor); tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/trženje proizvoda. Potpora koju je moguće ostvariti ovom podmjerom iznosi 3.500 € do 200.000 € sa intenzitetom potpore od 70% od ukupnih prihvatljivih troškova.


Mjera 8 – Ulaganje u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

 - Podmjera 8.5. Potpora za ulaganje u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava

 • Operacija 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura.

Korisnici su šumoposjednici, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, te udruženja šumoposjednika. Potpora iznosi između 5.000 € i 700.000 € sa intenzitetom do 100% ukupno prihvatljivih troškova. Prihvatljivi troškovi odnose se na konverziju degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura.

 • Operacija 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture.

Korisnici su šumoposjednici, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruženja šumoposjednika te udruge civilnog društva i druge pravne osobe aktivne u zaštiti prirode. Potpora iznosi između 5.000 € i 100.000 € sa intenzitetom potpore do 100%. Prihvatljivi troškovi odnose se na materijale, opremu, usluge i radova te druga prihvatljiva mala infrastruktura te opći troškovi.

Podmjera 8.6. Potpora za ulaganje u šumarske tehnlogije te preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

 • Operacija 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Korisnici su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana sukladno nacionalnim propisima. Prihvatljivi troškovi odnose se na kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu, privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumsko uzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu i sadnju; izgradnju objekata i kupnju nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.); opći troškovi. Potpora iznosi između 5.000 € i 700.000 € sa intenzitetom potpore do 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

 • Operacija 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Korisnici su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnost prerade drva. Potpora iznosi između 10.000 € i 1.000.000 € sa intenzitetom potpore do 50% ukupnih prihvatljivih troškova. Prihvatljivi troškovi su: kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile); za proizvodnju peleta i briketa; instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu proizvoda od drva (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.); opći troškovi

 • Operacija 8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda.

Korisnici su šumoposjednici; udruženja šumoposjednika; obrti, mikro, mala i srednja poduzeća te jedinice lokalne samouprave i njihova udruženja. Prihvatljivi troškovi odnose se na marketing drvnih i nedrvnih (šumskih) proizvoda te opći troškovi. Potpora iznosi između 5.000 € i 30.000 € sa intenzitetom potpore do 50%.


Mjera 17 – Upravljanje rizicima

 - Podmjera 17.1. Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka

 • Operacija 17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka (od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika, okolišnim incidentom i mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ).

Korisnici su fizičke ili pravne osobe ili grupe fizičkih ili pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednika. Prihvatljivi troškovi odnose se na važeće premije osiguranja koje pokrivaju gubitke proizvodnje veće od 30%. Intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000,00 € godišnje po korisniku.


- Vinska omotnica

 • Mjera Investicija u vinarije i marketing vina

Prihvatljivi korisnici su proizvođači (fizičke i pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Potpora iznosi od minimalno 5.000 € do: 1.500.000 € za mikro, mala i srednja poduzeća sa intenzitetom potpore od 50% prihvatljivih troškova; 750.000 € za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna € sa intenzitetom potpore od 25% prihvatljivih troškova; 550.000 € za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenika ili promet od 200 milijuna € i više sa intenzitetom potpore od 24% prihvatljivih troškova. Prihvatljivi troškove odnose se na: Izgradnju/rekonstrukciju nepokretne imovine; Kupnju novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe; Opće troškove.

 • Mjera Promidžbe vina na tržištima trećih zemalja

Korisnici sredstava su proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar s godišnjom proizvodnjom većom od 10.000 litara vina; javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina s godišnjom proizvodnjom većom od 25.000 litara vina; udruge proizvođača vina, zadružni savezi. Potpora iznosi od 3.000 € do 160.000 € sa intenzitetom potpore do 80% od ukupno prihvatljivih troškova. Prihvatljive aktivnosti su: objavljivanje reklama u medijima; odnosi s javnošću, promidžba i marketing; izrada promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja; sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i drugim međunarodnim događanjima na tržištima trećih zemalja.

 • Mjera Restrukturiranje i konverzija vinograda

Korisnici su proizvođači (fizičke osobe – obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit, i pravne osobe) upisane u Vinogradarski registar. Vinogradarske površine na kojima se planira investicija moraju biti prijavljene u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 (Vinograd) ili 411 (Iskrčeni vinograd). Potpora se odobrava za aktivnosti koje obuhvaćaju sljedeće radnje: zamjena sorte/sorata (uključujući i cijepljenje); premještanje vinograda; poboljšanje vinogradarskih tehnika; promjena nagiba/razine vinograda (ravnanje tla); izgradnja antierozijskih sustava; izgradnja terasa i zidova; postavljanje potporne strukture u premještenom i promjena iste u restrukturiranom vinogradu; navodnjavanje. Minimalan iznos potpore po projektu je 5.000 €, dok je maksimalan iznos potpore 750.000 €. Intenzitet potpore iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova.


Središnji ured Eurokonzaltinga ima više od 15 godina iskustva u radu s EU fondovima s klijentima na području cijele Hrvatske i šire. Ukupno 20 konzultanata svakodnevno radi na provedbi i vođenju projekata iz područja ruralnog razvoja i strukturnih fondova te je za klijente odobreno više od 200 EU projekata. Eurokonzalting ima više od 60 odobrenih i završenih projekata iz ruralnog turizma iz prethodnog programskog razdoblja.

Samo neki od uspješno provedenih projekata u sektoru poljoprivrede za nabavu novih strojeva i opreme i izgradnju kuća za odmor u sklopu razvoja ruralnog turizma prikazani su u nastavku:

 • COMPARI 1 obrt za proizvodnju i trgovinu, Pula – odobreno 322.933,32 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, operacija 4.2.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za izgradnju sušionice pršuta;
 • Vina Matošević d.o.o., Pula – odobreno 593.279,68 kuna bespovratnih sredstava iz Vinske omotnice za investiciju u vinarije i marketing vina;
 • OPG Antonijo Tireli – odobreno 561.975,00 kuna bespovratnih sredstava iz IPARD-a, mjera 302 za izgradnju kuće za odmor u svrhu razvoja ruralnog turizma.

Cijena provođenja postupka prijava na natječaje u poljoprivredi ovisi o veličini i karakteru u različitim slučajevima te veličini i karakteru projekta.

Više informacija o provedbi natječaja u poljoprivredi, kao i o uvjetima i visini te intenzitetu potpore može se dobiti upitom na e-mail ili ulaskom u bazu podataka tvrtke. 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt