info@eurokonzalting.com            en
enp
Ponedjeljak, 12 Studeni 2018 10:28

ESIF MIKRO I MALI INVESTICIJSKI ZAJMOVI

Mikro i mali investicijski zajmovi namijenjeni su mikro, malim ili srednjim subjektima gospodarstva, a financiraju se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Navedenim će se gospodarskim subjektima u okviru ovog instrumenta izravno odobravati mikro i mali investicijski zajmovi uz kamatne stope od 0,5% do 1,5%.
 
ESIF MIKRO INVESTICIJSKI ZAJMOVI odobravaju se u iznosima od 1.000,00€ do najviše 25.000,00€ u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva.
Rok otplate ESIF mikro zajma je do 5 godina uključujući poček (najviše do 12 mjeseci za rok otplate dulji od 2 godine).

ESIF MALI INVESTICIJSKI ZAJMOVI odobravaju se u iznosima od 25.000,01€ do najviše 50.000,00€ u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva.
Rok otplate ESIF malog zajma je do 10 godina uključujući poček (najviše do 12 mjeseci za rok otplate dulji od 2 godine).

Gospodarski subjekti prihvatljivi za ove tipove zajmova su oni koji:
- su registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam
- imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava
- imaju minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma
- nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
- nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili
reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima

Mikro subjektima malog gospodarstva smatraju se sve fizičke i pravne osobe koje godišnje prosječno imaju 10 zaposlenika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod (imaju ukupnu aktivu / dugotrajnu imovinu) u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00€.

Malim subjektima malog gospodarstva smatraju se sve fizičke i pravne osobe koje godišnje prosječno imaju 50 zaposlenika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod (imaju ukupnu aktivu / dugotrajnu imovinu) u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00€.

Srednjim se subjektima malog gospodarstva smatraju sve fizičke i pravne osobe čiji prosječni broj zaposlenih, ukupni godišnji promet ili zbroj bilance, odnosno dugotrajne imovine je veći od prethodno navedenih, a sukladan je Zakonu o poticanju malog gospodarstva.

Korištenje mikro i malih zajmova u pravilu je ograničeno na rok od 6 mjeseci od datuma ugovaranja istoga, a primjerena namjena je ulaganje u:
 1. Osnovna sredstva
  Materijalna imovina
  - Osnivačka ulaganja
  - Zemljište, građevinski objekti
  - Oprema i uređaji
  Nematerijalna imovina
  - Razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence,
  koncesije, autorska prava, franšiz
 2. Obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma)
Kamatne stope će se obračunavati sukladno jedinicama lokalne samouprave:
Indeks razvijenosti kamatna stopa
 I. skupina jedinica lokalne samouprave  0,5%
 II. skupina jedinica lokalne samouprave  1,0%
 III.i IV. skupina jedinica lokalne samouprave  1,5%

Više informacija o sličnim temama potražite u sljedećim člancima:
HAMAG-BICRO raspisao je Programe ESIF Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj
ESIF krediti za investicije i obrtna sredstva s povoljnim kamatnim stopama
Kako do jamstva HAMAG BICRO-a za EU početnike
Zajmovi HAMAG-BICRO-a od 0,5% do 1,5% kamate
Krediti HBOR-a - Mikrokreditiranje uz potporu EU
Krediti HBOR-a - Mladi poduzetnici

Za više informacija o ESIF financijskim instrumentima obratite nam se u središnjem uredu EUROKONZALTING-a u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825).

EUROKONZALTING pokriva područje cijele Hrvatske, a u 15 godina rada iza sebe broji preko 400 odobrenih investicijskih kredita.

Mali i srednji poduzetnici imaju priliku ishoditi ESIF kredite za rast i razvoj s kamatnom stopom nižom od 2%.
Minimalni iznos kredita je 100.000 EUR-a, dok je najviši iznos ograničen na 3.000.000 EUR-a.
Iznimno je za turistički sektor najviši iznos kredita 10.000.000 EUR-a uz poček do 2, iznimno 4 godine.

Rok otplate
kredita je do 12 godina, uključujući poček do 2 godine. Za sektor turizma moguće je ishoditi odobrenje kredita s rokom otplate do 17 godina, uključujući poček do njaviše 4 godine.

Uvjet je najmanje dvije godine poslovne aktivnosti
prije podnošenja zahtjeva za kredit za ulaganja u prihvatljivim sektorima, uz ispunjavanje uvjeta prihvatljivosti.

Poduzetnik je dužan osigurati vlastito učešće u kreditu u iznosu od najmanje 15% iznosa investicije bez PDV-a. Preostali iznos će se financirati 50% iz izvora ESIF-a, a 50% iz izvora poslovne banke.
Dio kredita iz izvora ESIF-a može biti u kunama uz ili bez EUR valutne klauzule.

Krediti su dostupni za nova ulaganja u:
 Osnovna sredstva
 1. Dugotrajnu materijalnu imovinu - osnivačka ulaganja, oprema i uređaji, kupnja i gradnja građevinskih objekata, kupnja zemljišta (do 10% iznosa kredita)
 2. Dugotrajnu nematerijalnu imovinu ako se:
- koristi u istoj poslovnoj jedinici
- vodi kao imovina koja se amortizira
- kupuje po tržišnim cijenama od nepovezane osobe
- uključi u imovinu poduzetnika i ostane povezana s projektom najmanje 3 godine

Obrtna sredstva
- ako su vezana za investiciju, a najviše do 30% ukupnog iznosa kredita

Korisnici ovog programa kreditiranja oslobođeni su plaćanja svih naknada.

Kumuliranje potpora iz ESIF sredstava na istom projektu nije dozvoljeno.

Inofmacije su ažurirane 8.11.2018.

Više informacija o sličnim temama potražite u sljedećim člancima:

Za više informacija o ovoj temi
(pomoć u pripremi dokumentacije, poslovnih planova ili investicijskih studija) obratite nam se u središnji ured EUROKONZALTING-a u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili u uredima u ostalim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING u 15 godina rada iza sebe ima više od 400 odobrenih investicijskih kredita.
Nedjelja, 11 Veljača 2018 10:28

Krediti HBOR-a – Nova proizvodnja

Kreditom za  razvoj nove proizvodnje nije definiran najviši iznos kredita, a samim time i ulaganja u projektu. Projekti se mogu financirati uz rok otplate na 14 godina u koje se može uračunati do 3 godine počeka.
Kroz isti kredit se u pravilu financira 75% ulaganja. HBOR u određenim slučajevima može razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.
Kamatna stopa se može kretati u razini od 2% do 3% ovisno o lokaciji ulaganja.
Naknada ua obradu kredita je 0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 01.01.2017. i odobrene do 31.12.2018. godine.

Korisnici kredita mogu biti:
1.    trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i ostale pravne osobe

Kroz ulaganje se može financirati:
Materijalna imovina
1. zemljište, građevinski objekti
2. oprema i uređaji
3. troškovi ishođenja certifikata
Trajna obrtna sredstva do 30% ukupnog iznosa kredita ili više ukoliko krajnji korisnik kredita priloži dokaz o robnom kreditu kupcu

Financiranje se može ostvariti kroz tri oblika financiranja: direktno putem HBOR-a, putem poslovne banke te modelom podjele rizika.
U isti program su uključene sve najveće poslovne banke u Republici Hrvatskoj.
Utorak, 28 Ožujak 2017 10:22

Krediti HBOR-a - Poljoprivreda

Kreditom za poljoprivredu je moguće financiranje ulaganja od 80.000 kuna do 3.500.000 kuna, uz rok otplate na 14 godina u koje se može uračunati do 5 godina počeka.
Kroz isti kredit se u pravilu financira 100% ulaganja.
Kamatna stopa za promatrane kredite iznosi od 2% do 4%.

Korisnici kredita mogu biti mali i srednji poduzetnici:
1.    trgovačka društva, obrtnici
2.    zadruge, ustanove
3.    obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Kroz ulaganje se može financirati:
Materijalna imovina
1. osnivačka ulaganja
2. zemljište, građevinski objekti
3. oprema i uređaji
4. osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada
5. povrćarska i cvjećarska proizvodnja

Trajna obrtna sredstva do 30% ukupnog iznosa kredita.

Financiranje se može ostvariti kroz tri oblika financiranja: putem poslovnih banka i modelom podjele rizika.
U isti program su uključene sve najveće poslovne banke u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko trebate pomoć prilikom pripreme dokumentacije za ishođenje kredita, za izradu poslovnog plana/investicijske studije ili dodatne informacije slobodno nam se obratite.
Kreditom za male i srednje poduzetnike je moguće financiranje ulaganja od 80.000 do 8.000.000 kuna, uz rok otplate na 12 godina u koje se može uračunati do 3 godine počeka.
Kroz isti kredit se u pravilu financira 75% ulaganja.
Kamatna stopa za promatrane kredite iznosi od 2% do 4%.

Korisnici kredita mogu biti:
1. trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost
2. zadruge, ustanove
koji posluju najmanje dvije godine.

Kroz ulaganje se može financirati:
Materijalna imovina
1. osnivačka ulaganja
2. zemljište, građevinski objekti
3. oprema i uređaji
4. osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada
Nematerijalna imovina
1. razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize

Trajna obrtna sredstva do 30% ukupnog iznosa kredita.

Financiranje se može ostvariti kroz tri oblika financiranja: direktno putem HBOR-a, putem poslovne banke te modelom podjele rizika.
U isti program su uključene sve najveće poslovne banke u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko trebate pomoć  prilikom pripreme dokumentacije za ishođenje kredita, za izradu poslovnog plana/investicijske studije ili dodatne informacije slobodno nam se obratite.
Ponedjeljak, 27 Ožujak 2017 12:13

Zajmovi HAMAG BICRO-a – ESIF mali zajmovi

Zajmom  HAMAG BICRO-a odnosno malim investicijskim zajmom moguće je financiranje od 25.000 eura do 50.000 eura, uz rok otplate do 10 godina u koji može biti uključen poček od dvije godine.
Kroz zajam se može financirati do 100% ulaganja u projektu.
Kamatna stopa iznosi od 0,5% do 1,5%.

Kroz ulaganje se može financirati:
1.Osnovna sredstva kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu
2.Trajna obrtna sredstva do 30% ukupnog iznosa kredita.

Zajmove mogu tražiti mikro, mali i srednji poduzetnici te fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt, ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

Prijave za zajmove predaju se direktno HAMAG BICRO-u.

Ukoliko trebate pomoć prilikom pripreme dokumentacije za ishođenje zajma, za izradu poslovnog plana ili dodatne informacije slobodno nam se obratite.
Kreditom HAMAG-a odnosno mikro investicijskim zajmom moguće je financiranje od 1.000 eura do 25.000 eura, uz rok otplate do 5 godina u koji može biti uključen poček od godine dana.
Kroz zajam se može financirati do 100% ulaganja u projektu.
Kamatna stopa iznosi od 0,5% do 1,5%.

Kroz ulaganje se može financirati:
1.Osnovna sredstva kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu
2.Trajna obrtna sredstva do 30% ukupnog iznosa kredita.

Zajmove mogu tražiti mikro i mali poduzetnici te fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt, ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

Prijave za zajmove predaju se direktno HAMAG BICRO-u.

Ukoliko trebate pomoć  prilikom pripreme dokumentacije za ishođenje zajma, za izradu poslovnog plana ili dodatne informacije slobodno nam se obratite.

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt