info@eurokonzalting.com            en
enp
Ovim pozivom se, kroz provedbu odobrenih projekata, želi doprinijeti razvoju društvenih centara u zajednici kao javnih prostora u kojima se članovi lokalne zajednice okupljaju radi provedbe grupnih aktivnosti, korištenja različitih oblika socijalne podrške, dobivanja informacija o pitanjima važnim za kvalitetu života građana, odnosno različitih aktivnosti koje su od interesa za kvalitetno funkcioniranje lokalne zajednice. Operacijom se namjerava poticati i unaprijediti transparentnost u planiranju korištenja i dodjeli prostora u javnom vlasništvu, dodijeljenim organizacijama civilnoga društva na korištenje. Programi revitalizacije prostora trebaju obuhvaćati programe i projekte od interesa za opće dobro čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj šire društvene zajednice.

Opći cilj Poziva je povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici.

Specifični ciljevi Poziva
:
 • Unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora;
 • Povećati iskorištenost javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju;
 • Unaprijediti kapacitete OCD-a za lokalni razvoj vođen zajednicom.
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 700.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 2.000.000,00 kn.
Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.
U ovom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga Korisnicima se osigurava isplata predujma u iznosu od najviše 40% od ugovorenog iznosa bespovratnih sredstava.
Prijavitelji na Poziv na dostavu projektnih prijedloga ne smiju prijaviti aktivnosti projekta za čiju su provedbu u potpunosti već dobili sredstva iz drugih javnih izvora, odnosno takve će se aktivnosti smatrati neprihvatljivima.
Bespovratna sredstva koja se isplaćuju po ovom Pozivu ne smatraju se državnom potporom, niti potporom male vrijednosti.

Prihvatljivi prijavitelji
Prijavitelj može biti organizacija civilnoga društva sa sljedećim pravnim statusom:
 1. udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17),
 2. zaklada –osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama ( NN 36/95, 64/01), ili
 3. pravna osoba vjerske zajednice – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02, 73/13),
 4. umjetnička organizacija – osnovana i djeluje sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96).
Prijavitelji moraju također ispunjavati sljedeće uvjete:
 • svojim općim/temeljnim aktom opredijelila se da djeluje u službi općeg dobra i javnosti, u skladu s općim vrednotama utvrđenih Ustavom RH te djeluje u području pružanja usluga od općeg interesa u realizaciji jedne ili više aktivnosti od interesa za opće dobro navedene u Zakonu o udrugama* ili drugom općem aktu
* (Zakon o udrugama (NN 74/14) u članku 32. stavak 4. aktivnostima od interesa za opće dobro smatra osobito aktivnosti udruga koje pridonose zaštiti i promicanju ljudskih prava, zaštiti i promicanju prava nacionalnih manjina, zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, jednakosti i ravnopravnosti te mirotvorstvu i borbi protiv nasilja i diskriminacije, promicanju vrijednosti Domovinskog rata, zaštiti, brizi i izobrazbi djece i mladih te njihovu aktivnom sudjelovanju u društvu, prevenciji i borbi protiv svih oblika ovisnosti, razvoju demokratske političke kulture, zaštiti i promicanju prava manjinskih društvenih skupina, promicanju i razvoju volonterstva, socijalnim uslugama i humanitarnoj djelatnosti, poticanju i razvoju socijalnog poduzetništva, zaštiti prava potrošača, zaštiti okoliša i prirode i zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, održivom razvoju, razvoju lokalne zajednice, međunarodnoj razvojnoj suradnji, zaštiti zdravlja, razvoju i promicanju znanosti, obrazovanja, cjeloživotnog učenja, kulture i umjetnosti, tehničke i informatičke kulture, sporta, dobrovoljnog vatrogastva, traganja i spašavanja te drugim aktivnostima koje se po svojoj prirodi, odnosno po posebnim propisima o financiranju javnih potreba u određenom području mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće dobro.);
 • registrirana je najmanje godinu dana od dana podnošenja projektnog prijedloga;
 • u svojem temeljnom aktu ima utvrđeno neprofitno djelovanje i registrirana je kao neprofitna organizacija te je upisana u Registar neprofitnih organizacija najmanje godinu dana prije podnošenja projektnog prijedloga
 • registrirana je za obavljanje djelatnosti u republici Hrvatskoj;
 • ima dostatno iskustvo u transparentnom financijskom poslovanju, stručne, organizacijske, iskustvene i ljudske potencijale koji jamče kvalitetnu provedbu projekta (u suradnji sa partnerima) ;
 • nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 • nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;
 • vodi transparentno financijsko poslovanje (transparentnim financijskim poslovanjem smatra se da je neprofitna organizacija-prijavitelj, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014), upisana u Registar neprofitnih organizacija najmanje godinu dana i da je pravovremeno dostavila FINA-i za potrebe objave u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija godišnji izvještaj o prihodima i rashodima od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. te bilancu za 2017. odnosno, za obveznike jednostavnog knjigovodstva, godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2017. godinu te je za 2017. godinu objava vidljiva u Registru neprofitnih organizacija) ;
 • Nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ili mu je odobrena odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave i udrugom ukoliko ista nije prijavitelj projekta. Partneri aktivno sudjeluju u provedbi projekta, a troškovi koje pritom ostvaruju prihvatljivi su u istoj mjeri kao i troškovi koje ostvaruje prijavitelj.

Prihvatljive aktivnosti unutar projektnih elemenata moraju biti jasno povezane s obveznim mjerljivim ishodima projektnih elemenata.

Naziv projektnog elementa

Pripadajuće prihvatljive aktivnosti

Obavezni mjerljivi ishodi

Element 1.

Razvoj i provedba programa društvenih centara u zajednici, odnosno programa OCD-a koji doprinose razvoju zajednice (djelujući kao društveni centri u zajednici) u prostorima u javnom vlasništvu, temeljenih na potrebama građana, koji uključuju osnaživanje i osposobljavanje organizatora zajednice (uključujući zapošljavanje organizatora zajednice)

OBAVEZAN ELEMENT

Programi, aktivnosti i radionice promicanja građanskih kompetencija i društveno korisnih radova u zajednici

Programi promicanja zdravlja i prevencije bolesti

Individualne i grupne rasprave o stvarnim potrebama u lokalnoj zajednici

Organiziranje “co-working” prostora za organizacije civilnoga društva, uključujući zapošljavanje koordinatora aktivnosti centra

Program organiziranja slobodnog vremena poput organiziranja književnog kluba, plesnih radionica, likovnih radionica, filmskih večeri i slične aktivnosti istog karaktera

Edukativne aktivnosti usmjerene razvoju lokalne zajednice (poput brige o okolišu, prostornom planiranju, razvoju filantropije u lokalnoj zajednici i slične aktivnosti istog karaktera)

Broj održanih aktivnosti na mjesečnoj razini u društvenom centru

Izrađen i javno objavljen kalendar događanja u društvenom centru na mjesečnoj razini za vrijeme trajanja projekta

Broj medijskih objava u lokalnim i regionalnim medijima o realizaciji aktivnosti iz Elementa 1

Izrađen program rada i financiranja nakon završetka provedbe projekta za „prostor sudjelovanja“, potpisan od ovlaštenih osoba prijavitelja i partnera

Element 2.

Osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih inicijativa za sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici i/ili na regionalnoj razini

Istraživanje i mapiranje potreba potencijala zajednice

Razvoj i uvođenje metoda i alata koji unapređuju/pospješuju sudjelovanje građana u revitalizaciji i/ili upravljanju prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici i/ili na regionalnoj razini

Broj provedenih istraživanja i mapiranja potreba i potencijala zajednice

Broj izrađenih i korištenih metoda i alata

 

IZBORNI ELEMENT

 

   
Element 3.

 

Prilagodba prostora u javnom vlasništvu za organiziranje odabranih projektnih aktivnosti iz Elementa 1

 

 

IZBORNI ELEMENT

Izvršeni adaptacijski zahvati manjeg opsega i u funkciji u dijelu potrebnom za realizaciju aktivnosti iz Elementa 1

Unapređenja pristupačnosti prostora za osobe s invaliditetom i slabije pokretljive osobe u svrhu realizacije aktivnosti iz Elementa 1

Uređen prostor i u funkciji u dijelu potrebnom za realizaciju aktivnosti iz Elementa 1


Neprihvatljive aktivnosti


Sljedeće vrste aktivnosti nisu prihvatljive za financiranje:
- aktivnosti koje se odnose isključivo ili većinski na pojedinačno financiranje sudjelovanja na radionicama, seminarima, konferencijama i kongresima,
- aktivnosti koje se odnose isključivo ili većinski na pojedinačne radionice,
- jednokratna događanja poput konferencija, okruglih stolova, seminara ili sličnih događanja (takve aktivnosti se mogu financirati samo ako su dijelom šireg projekta, a same pripremne aktivnosti za konferenciju i slična događanja ne predstavljaju takav širi projekt),
- aktivnosti koje se odnose isključivo na razvoj strategija, planove i druge slične dokumente,
- aktivnosti koje se tiču isključivo pravne zaštite,
- aktivnosti koje se tiču isključivo odnosa s javnošću,
- aktivnosti koje se odnose isključivo ili većim dijelom na kapitalne investicije, kao što su obnova ili izgradnja zgrade,
- aktivnosti koje se sastoje isključivo od istraživačkih akcija,
- aktivnosti vezane uz ostvarivanje prihoda odnosno dobiti, a osobito aktivnosti kojima se ostvaruje prihod naplatom usluga od ciljanih skupina,
- donacije u dobrotvorne svrhe,
- zajmovi drugim organizacijama ili pojedincima itd.,
- aktivnosti i projekti koji su povezani s političkim ili vjerskim aktivnostima.

Općenito, aktivnosti koje ne doprinose ostvarivanju općeg i specifičnih ciljeva ovog Poziva nisu prihvatljive za financiranje.

 
Za sva pitanja na ovu i slične teme obratite nam se u središnjem uredu EUROKONZALITNG-a (Mletačka 6, 52100 Pula, tel: 052 544 825) ili u nekom od područnih ureda diljem Hrvatske.


EUROKONZALTING, 16.01.2019. godine
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj čija je svrha dodjela bespovratnih sredstava za obranu od divljih zvijeri. Natječaj je otvoren od 11. veljače 2019. do 10. svibnja 2019. godine.

Ulaganje je moguće je ISKLJUČIVO na područjima označenim u sljedećim slikama:

Slika 1. Rasprostranjenost medvjeda u Republici Hrvatskoj
img23

Slika 2. Rasprostranjenost vuka i risa u Republici Hrvatskoj
img25


Putem navedenog natječaja moguća je kupnja:

 1. električnog pastira s pripadajućom opremom i/ili
 2. autohtonog pastirskog psa (tornjaka) i/ili
 3. izgradnja novih i/ili obnovu postojećih nastambi

Prihvatljivi korisnici su:
 1. poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
 2. javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode
 3. udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode.


Visina i intenzitet potpore:
 1. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 400 EUR, a najviša 150.000 EUR.
 2. Intenzitet potpore po projektu iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

Lokacija ulaganja mora biti na zemljištu koje se koristi ili se koristilo u poljoprivredne svrhe. Zemljište mora biti evidentirano u  ARKOD-u ili u zemljišnim knjigama označeno kao poljoprivredno zemljište.
Ulaganje je moguće na zemljištu u zakupu ako postoji valjani ugovor o zakupu na najmanje 10 godina.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom natječaju iznosi 70 milijuna kuna.

Za dodatna pitanja i informacije kontaktirajte nas u ured Eurokonzaltinga u Puli Mletačka 6, tel: 098 992 2002.

EUROKONZALTING 16.01.2019.
Općini Ližnjan je odobren projektni prijedlog u okviru Operativnog programa ˝Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.˝, a za mjeru specifičnog cilja 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.
 
Za projektni prijedlog ˝Energetska obnova zgrade područnog odjeljenja Osnovne škole Šijana na adresi Valtura 71, naselje Valtura u Općini Ližnjan˝ je iz Europskog fonda za regionalni razvoj ishođeno 262 088,45 kuna od ukupnih 641 431,31 kune prihvatljivih troškova.

Za primorsku Hrvatsku unutar ove mjere bilo je moguće ostvariti maksimalno 35%, 40% i 45%, ovisno o indeksu razvijenosti, a Općina Ližnjan je ovim projektom ostvarila maksimalni mogući poticaj.

Svrha poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, a što će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.
 
Aktivnosti koje će se provesti unutar ovoga projekta će biti: povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjena vanjske stolarije, zamjena postojećeg sustava pripreme PTV-a sustavom koji koristi OIE i prirprema tople vode za potrebe ETC-a kao mjere korištenja obnovljivih izvora energije.

Za ovu je namjenu bilo predviđeno 152 milijuna kuna za područje cijele Hrvatske, no zbog velikog broja zadovoljavajućih prijava zatraženo je i odobreno od strane Upravljačkog tijela povećanje alokacije.

Za sva pitanja na ovu i slične teme obratite nam se u središnjem uredu EUROKONZALITNG-a (Mletačka 6, 52100 Pula, tel: 052 544 825) ili u nekom od područnih ureda diljem Hrvatske.

Neke od sljedećih tema mogle bi Vas zanimati:
Eurokonzalting je svoje dugogodišnje klijente uspješno aplicirao na natječaj za bespovratna sredstva putem Podmjere 7.4.
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, sukladno provedenom EU natječaju za tip operacije 7.4.1. odobrila je Općini Ližnjan, Općini Gračišće te dječjim vrtićima „OLGA BAN“ iz Pazina i „BUBAMARA“ iz Ližnjana gotovo 22 milijuna kuna za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vrtića.

Cilj navedenih projekata je unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja te stvaranje novih prostornih i tehničkih kapaciteta za mališane.

OPĆINI LIŽNJAN-LISIGNANO dodijeljen je iznos od 6,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava za realizaciju ulaganja predmetnog projekta. Projektom je planirana izgradnja i opremanje objekta vrtića, kapaciteta dvije vrtićke skupine i jedne jasličke skupine. Ujedno će se izravno doprinijeti i stvaranju novih radnih mjesta, budući da će se realizacijom istog projekta zaposliti jedanaest djelatnika.

Posebno je zanimljivo da su za područje Općine Ližnjan odobrena bespovratna sredstva za čak dva nužno potrebna vrtića. Tako su bespovratna sredstva dodijeljena i DJEČJEM VRTIĆU BUBAMARA iz Ližnjana u iznosu od 3,5 milijuna kuna. Predmetnim projektom planirana je rekonstrukcija postojeće derutne zgrade stare škole u naselju Jadreški i prenamjena u novi dječji vrtić. Projektom će se zaposliti osam novih djelatnika.

DJEČJEM VRTIĆU "OLGA BAN" PAZIN
dodijeljen je iznos od 5,3 milijuna kuna. Predmetnim projektom planirana je rekonstrukcija objekta vrtića, poboljšanje uvjeta rada i usklađivanje prostora s državnim pedagoškim standardima, te zapošljavanje troje novih djelatnika. Mališani će dobiti puno bolje uvjete boravka.

OPĆINI GRAČIŠĆE dodijeljen je iznos od 6,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava za izgradnju dječjeg vrtića. Predmetnim projektom očekuje se stvaranje novih prostornih i tehničkih kapaciteta kroz izgradnju i opremanje dječjeg vrtića, te zapošljavanje deset novih djelatnika.

Za više informacija o aktualnim natječajima i drugim temama obratite nam se u središnjem uredu EUROKONZALITNG-a (Mletačka 6, 52100 Pula, tel: 052 544 825) ili u nekom od područnih ureda diljem Hrvatske.


Utorak, 27 Studeni 2018 08:37

Promocija zdravlja i prevencija bolesti

Pozivaju se zainteresirane stranke na dostavu projektnih prijedloga za ostvarenje bespovratnih sredstava iz Europskih Strukturnih i Investicijskih Fondova na natječaju Promocija zdravlja i prevencija bolesti. 

Intenzitet potpore je 100%, a ostvariva je kroz dvije komponente:

Najviše 500.000,00 KN za Komponentu 1:
CILJ: Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti
Najniži iznos – 200.000,00 KN

Najviše 1.000.000,00 KN za Komponentu 2:
CILJ: Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti
Najniži iznos – 500.000,00 KN

Prijavitelji unutar ovog programa ne trebaju osigurati vlastito financiranje.

Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:

Komponenta 1

a)  pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:
 • udruga koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu ili Registru udruga pod djelatnošću ili područjem djelovanja ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu.
 • zaklada koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu
 • ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprav
b) registriran u Republici Hrvatskoj

Komponenta 2

a) pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:
 • ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu
b) registriran u Republici Hrvatskoj

Prijave su otvorene za:
 • Organizacije civilnog društva
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Jedinice regionalne (područne) samouprave
 • Zdravstvene institucije
Opći cilj programa je osvijestiti i unaprijediti znanja o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

CILJNE SKUPINE
 1. zdravstveni djelatnici i zaposlenici zdravstvenih ustanova (Komponenta 2)
 2. pružatelji usluga iz područja promocije zdravlja i prevencije bolesti (Komponenta 1)
Aktivnosti će u okviru ovoga Poziva, kroz edukacije, okrugle stolove, izradu promotivnih materijala i sl., usmjeriti na prevenciju kronično nezaraznih, zaraznih, rijetkih i malignih bolesti. Nadalje, s obzirom na trenutno stanje nedostatka programa izobrazbe (treninga, seminara i sl.) za zdravstvene radnike/djelatnike ili suradnike, kao i potrebu za edukacijama u području promocije zdravlja i prevencije bolesti, potrebno je usmjeriti se i na programe i projekte koji uključuju edukacije zdravstvenih radnika/djelatnika ili suradnika koje su zamišljene prema modelu „edukacija edukatora“ u svrhu osiguravanja njihove održivosti ubuduće.
 
Za više informacija o ovom pozivu i natječajima drugih Europskih fondova obratite se središnjem uredu EUROKONZALTING-a u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili nekom od područnih ureda.
EUROKONZALTING u 15 godina rada broji preko 400 uspješno izrađenih poslovnih planova.
U najavi je druga faza natječaja Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije.

Ukupna sredstva koja prijavitelji mogu ostvariti u okviru ove mjere su najmanje 50.000,00, a najviše 20.000.000,00 kn. Najviši mogući udio financiranja projekta je 85% za prijavitelje osnivač kojih nije RH (u slučaju da je osnivač prijavitelja projekta RH udio financiranja troškova projekta je 100%).

Projekte je moguće prijaviti i provoditi samostalno ili u partnerstvu, a broj partnera u okviru jednog projekta ograničen je na pet.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • Pravne osobe, obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju profesionalnu djelatnost socijalne skrbi ili
 • Udruge, vjerske zajednice, pravne osobe osnivači kojih je vjerska zajednica u RH, zadruge, obrtnici upisani u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge

Svrha ovog poziva je unaprjeđenje infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga potrebitima unutar zajednice kako bi se omogućila inkluzija, a suzbili trendovi socijalnog iskuljučivanja i smanjio broj institucionaliziranih pojedinaca iz ranjivih skupina. 

Bespovratna će se sredstva dodjeljivati:

 1. Projektima s aktivnošću ulaganja u infrastrukturu pod uvjetom deinstitucionalizacije i transformacije socijalnih usluga, odnosno prevencije institucionalizacije, te razvoja izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici

 2. Projektima s aktivnostima namijenjenim:
 • djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi;
 • djeci i mladima s problemima u ponašanju;
 • djeci s teškoćama u razvoju;
 • odraslim osobama s invaliditetom;
 • starijim i nemoćnim osobama;
 • beskućnicima;
 • osobama s problemima ovisnosti;
 • žrtvama obiteljskog nasilja;
 • djeci bez pratnje;
 • članovima obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina

Prihvatljive aktivnosti su:

 1. Izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektne i tehničke dokumentacije (npr. izrada prijavnih obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga, ishođenje potrebnih dozvola i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izrada idejnih rješenja, studije izvedivosti i financijske i socio-ekonomske analize, izrada glavne i izvedbene projektne dokumentacije s pripadajućim detaljnim troškovnicima radova i opreme, izrada ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i sl., revizija građevinskih projekata i ostale dokumentacije potrebne za građevinske radove i sl.);
 2. Dogradnja, rekonstrukcija, obnova i prilagodba objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga (npr. zamjena dotrajalih instalacija i stolarije, popravci infrastrukture, sustava grijanja/hlađenja, prilagodba interijera u skladu s potrebama osoba s invaliditetom, uklanjanje arhitektonskih prepreka kao što su nedovoljna širina vrata, neprilagođeni sanitarni čvorovi, izgradnja pristupnih rampi, ugradnja lifta, prilagodba i dogradnja objekata u skladu sa specifičnim potrebama korisnika i sl.) te pripremni radovi na gradilištu (npr. rušenje, čišćenje, zbrinjavanje građevinskog otpada te dovođenje svih vrsta komunalnih priključaka i sl.);
 3. Izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga (npr. dovođenje komunalnih priključaka, rušenje postojećeg objekta, čišćenje zemljišta, iskolčenje i sl.);
 4. Stručni nadzor radova;
 5. Kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 6. Kupovina nekretnina (npr. stambenih objekata, poslovnih prostora i sl.) uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 7. Procjena neovisnog ovlaštenog procjenitelja ili ovlaštenog tijela (u slučaju kupovine neizgrađenog zemljišta/nekretnina);
 8. Nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga;
 9. Nabava ostale opreme (npr. informatičke opreme i namještaja, tehničke opreme za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika, opreme za specijalizirane kabinete i sl.);
 10. Nabava vozila neophodnih za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih socijalnih usluga (neophodnih ako korisnici usluga nisu u mogućnosti neovisno ili uz pomoć drugih osoba koristiti javni prijevoz) te potrebnih za učinkovito pružanje usluge korisnicima, stoga uz osobna vozila dolaze u obzir i vozila posebne namjene;
 11. Priprema i provedba nabave roba, radova i usluga u okviru projekta ;
 12. Edukacija za pružatelje usluga vezano uz specijaliziranu opremu potrebnu za aktivnosti pružanja socijalnih usluga i edukacije vezane uz provođenje horizontalnih aktivnosti;
 13. Financijska revizija projekta koju nabavlja prijavitelj od strane neovisnog tijela (obavezna za projekte čija ukupna tražena bespovratna sredstva iznose 1.500.000,00 HRK i više)
 14. Upravljanje projektom;
 15. Promotivne aktivnosti s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i rezultata te financiranja EU-a.
Napomena: projekt se neće smatrati prihvatljivim u slučaju da su aktivnosti koje se odnose na infrastrukturna ulaganja, uključujući kupovinu neizgrađenog zemljišta i/ili nekretnina:
 • planirane/ostvarene na zemljištu/nekretnini nad kojima postoji hipoteka ili druga vrsta tereta odnosno koje su opterećene založnim pravom ili u pogledu kojih se vodi spor;
 • planirane/ostvarene na zemljištu/nekretnini u izvanknjižnom vlasništvu

Ukupna vrijednost natječaja je 650.000.000,00 kn, a pokreće se u okviru Operativnog programa ˝Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.˝ financiranog od strane Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Naglasak Operativnog programa ˝Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.˝  je na deinstitucionalizaciji sustava socijalne podrške kroz infrastrukturna ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija kako bi se stvorili svi uvjeti za ostvarenje prava na život u zajednici i osnovnih životnih potreba.

Za više informacija o prihvatljivim aktivnostima i troškovima unutar ove mjere obratite nam se u središnji ured EUROKONZALTING-a u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825).

I   Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost˝

Predmet potpore
su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta.

Prijavitelji: Vlasnik ribarskog plovila ili ovlaštenik povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana.

Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju natječaja iznose ukupno 8.153.840,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:
 • 6.115.380,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i
 • 2.038.460,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.


Vrijednost potpore: Najviši iznos potpore po ribarskom plovilu iznosi 400.000,00 kuna

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu u okviru ovog Natječaja traje do 1. veljače 2019. godine.

Pravilnik i Natječaj možete pronaći na sljedećem linku
 

II   Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“

Predmet potpore su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila.

Prijavitelj: vlasnik ribarskog plovila

Sredstva javne potpore iz stavka 3. ovoga članka iznose ukupno 2.557.300,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

 • 1.917.975,00 eura, u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i
 •  639.325,00 eura, u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

Vrijednost potpore: Najviši iznos potpore po ribarskom plovilu iznosi 200.000,00 kuna

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu u okviru ovog Natječaja traje do 1. veljače 2019. godine.

Pravilnik i Natječaj možete pronaći na sljedećem linku

Ukoliko udovoljavate navedenim uvjetima nazovite nas za više informacija na tel: 052/544-825 i 098/992-2002 (Mletačka 6, Pula) ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

EUROKONZALTING 19.10.2018.
Objavljen je natječaj za provedbu mjere IV. 3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Predmet potpore su aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja. Natječaj je otvoren do 15.11.2018.

Intenzitet potpore iznosi od 50 do 85 posto od ukupnih prihvatljivih troškova, ovisno o vrstama aktivnosti iz ulaganja.
Najviši mogući iznos potpore koju korisnik može ostvariti iznosi 5.000.000,00 kuna.

Prihvatljiva ulaganja su troškovi nastali u okviru sljedećih prihvatljivih aktivnosti:

a) nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište, uključujući vrste s potencijalom komercijalizacije ili neželjeni ulov iskrcan iz komercijalnih stokova u skladu s tehničkim mjerama;
b) promicanje kvalitete i dodane vrijednosti bilo registracijom proizvoda i prilagodbom gospodarskih subjekata relevantnim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem ili izravnim stavljanjem na tržište ribarskih proizvoda malih priobalnih ribara ili ribara bez plovila ili predstavljanjem i pakiranjem proizvoda;
c) doprinošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu;
d) doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture i, ako je potrebno, razvoj znaka za okoliš za proizvode ribarstva i akvakulture diljem Europske unije;
e) sastavljanje standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća koji su sukladni s pravom Europske unije;
f) vođenje komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi pod uvjetom da nisu usmjerene na trgovačke marke.

Za dodatna pitanja i informacije kontaktirajte nas u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 091 3000 717) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING 15.10.2018.
Ponedjeljak, 24 Rujan 2018 10:29

NATJEČAJI U NAJAVI

Izdvojili smo za Vas neke od natječaja koji se uskoro očekuju:

NATJEČAJI U NAJAVI

1. NAJAVA: RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE – ZONE – FAZA II
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Sektor: Poduzetništvo
Operativni program: Konkurentnost i kohezija
SVRHA POZIVA:
 • Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:
 • Jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave.
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:
 • Ulaganje u gradnju novih elemenata osnovne i zajedničke dodatne infrastrukture postojećih poduzetničkih zona, priprema dokumentacije.
STOPA SUFINANCIRANJA:
 • 55 - 85%
Indikativni iznos financijske omotnice u kunama: 76.000.000,00 HRK
INDIKATIVNI DATUM OTVARANJA POZIVA: Prosinac 2018. godine

2. NAJAVA: PODRŠKA PARTNERSKIM INOVATIVNIM PROJEKTIMA CIVILNOG, JAVNOG I POSLOVNOG SEKTORA ZA PONOVNO KORIŠTENJE OTVORENIH JAVNIH PODATAKA I RAZVOJ IKT/MOBILNIH APLIKACIJA ZA KVALITETNIJE SUDJELOVANJE GRAĐANA U LOKALNOM ODLUČIVANJU – FAZA I
SVRHA POZIVA:
 • Unaprjeđenje učinkovitost javne uprave razvojem novih javnih usluga kroz partnerstvo civilnog, privatnog i javnog sektora.
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:
 • Organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa, javne ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:
 • inovativno ponovno korištenje podataka iz javnog sektora (skupljenih, proizvedenih, reproduciranih i distribuiranih od strane javnog sektora u mnogim područjima djelovanja, kao što su informacije u vezi s društvenim, gospodarskim, zemljopisnim, vremenskim, turističkim, poslovnim, autorskim i obrazovnim informacijama) za poboljšanje postojećih ili isporučivanje novih javnih usluga (uključujući mogućnosti za ponovnu uporabu dokumenata od strane i za osobe s invaliditetom i drugih skupina u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti)
 • razvoj IKT i mobilnih aplikacija za razvoj novih javnih usluga i uključivanje građana u procese odlučivanja
 • razvoj IKT i mobilnih aplikacija za poboljšanje postojećih javnih usluga
 • unaprjeđivanje znanja i razvijanje vještina zaposlenika i volontera OCD-a za korištenje otvorenih podataka
 • unaprjeđivanje znanja i razvijanje vještina službenika JLPS-a i ostalih tijela javne vlasti na lokalnoj razini za otvaranje podataka.
UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 27.000.000,00HRK
NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 400.000,00HRK
NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 1.500.000,00HRK
INDIKATIVNI DATUM OTVARANJA POZIVA: prosinac 2018.

3. NAJAVA: POTPORA SAMOZAPOŠLJAVANJU
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Sektor: Obrazovanje, Zapošljavanje
Fond: Europski socijalni fond
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
SVRHA POZIVA:
 • Podržati korisnike mjere samozapošljavanja s ciljem održivog razvoja poslovanja.
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:
 • razvojne agencije
 • organizacije civilnog društva
 • socijalni partneri
 • JLRS
 • ustanove za obrazovanje.
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:
 • pružanje podrške korisnicima mjera samozapošljavanja s ciljem razvoja i održivosti njihovog poslovanja.
IZNOSI SREDSTAVA:
 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 25.000.000,00 HRK
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 800.000,00 HRK
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 2.000.000,00HRK

4. NAJAVA: PROSTORI SUDJELOVANJA – RAZVOJ PROGRAMA REVITALIZACIJE PROSTORA U JAVNOM VLASNIŠTVU KROZ PARTNERSTVO OCD-A I LOKALNE ZAJEDNICE
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Sektor: Civilno društvo
Prijavitelji: Organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa
Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

SVRHA POZIVA:
 • Povećanje lepeze usluga OCD-a od općeg interesa za građane.
Specifični ciljevi su unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora, povećati iskorištenost javnih prostora za društveni i kulturni život u gradovima kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju, unaprijediti kapacitete OCD-a za razvoj vođen zajednicom.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:
 • Organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa; javne ustanove; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:
 • osnivanje i umrežavanje društveno kulturnih centara koji provode društvene aktivnosti
 • zagovaračke aktivnosti i programi u svrhu promicanja javno-civilnog partnerstva u upravljanju javnim prostorom
 • aktivnosti koje olakšavaju i/ili uspostavljaju civilno-javni nadzor upravljanja javnim prostorima (poput radionica, razgovora, tribina, konferencija, simulacija i drugo)
 • osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih metoda i alata koji olakšavaju sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici i/ili na regionalnoj razini
 • razvoj i provedba programa društvenih centara u zajednici, odnosno programa OCD-a koji doprinose razvoju zajednice (djelujući kao društveni centri u zajednici) u prostorima u javnom vlasništvu, temeljenih na potrebama građana; pružanje i razvoj socijalnih usluga i aktivnosti koje jačaju socijalnu integraciju marginaliziranih i socijalno osjetljivih skupina (jezične radionice, radionice za stjecanje kompetencija i vještina i slično)
 • organiziranje “co-working” prostora za organizacije civilnog društva, uključujući zapošljavanje koordinatora aktivnosti centra
 • individualne i grupne rasprave o stvarnim potrebama u lokalnoj zajednici.
IZNOSI SREDSTAVA:
 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 60.000.000,00HRK
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 800.000,00HRK
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 2.000.000,00HRK
Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

 
EUROKONZALTING, 24.09.2018.


Opći cilj Poziva: Povećati uključenost djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti i/ili osoba s invaliditetom u zajednicu kroz šport.

Poziv se provodi u okviru OP ULJP, Prioritetne osi 2: Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja Specifični cilj 9.i.1.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Specifični ciljevi Poziva:

 1. Povećati dostupnost besplatnih športskih sadržaja s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti
 2. Poboljšati pristup i sudjelovanje u športskim sadržajima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju s ciljem povećanja socijalne uključenosti

Ciljne skupine Poziva podijeljene su dvijema komponentama:

Komponenta 1: 
Aktivnosti usmjerene na djecu i mlade u dobi do 29 godina i u riziku od socijalne isključenosti koji su ujedno i pripadnici jedne od niže navedenih skupina:
 • djeca i mladi čiji su roditelji nezaposleni
 • djeca čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka
 • djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 • djeca i mladi iz jednoroditeljskih obitelji
 • djeca i mladi iz obitelji s troje ili više djece
 • djeca i mladi s problemima u ponašanju
 • djeca s teškoćama u razvoju
 • mladi koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa
 • nezaposleni mladi
Komponenta 2:
Aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju
 • Osobe s invaliditetom
 • Djeca s teškoćama u razvoju

Uvjeti prihvatljivosti Prijavitelja i Partnera


 1. * Pravna osoba
  - organizacija civilnog društva upisana u registar udruga i registar športske djelatnosti
  - ustanova upisana u registar športske djelatnosti
  - osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja
  - srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja
  - sveučilište, fakultet, umjetnička akademija, veleučilište ili visoka škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja,
  - ustanova socijalne skrbi: dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici 

  * Registrirana u Republici Hrvatskoj

 2. Raspolagati dostatnim ljudskim, financijskim, pravnim i operativnim kapacitetima za provedbu projekta samostalno ili u suradnji s partnerima
 3. Nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije, odnosno u postupku pokrenutom s ciljem prestanka djelovanja
 4. Nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora
 5. Nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ili mu je odobrena odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (za ustanove: predano i financijsko izvješće za 2017. godinu)
 6. Upisan je u Registar neprofitnih organizacija (isto je propisano čl. 5. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge) i ispunjava sve obveze koje se odnose na financijsko izvještavanje propisano Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) – predano financijsko izvješće za 2017. godinu te je objava vidljiva u Registru neprofitnih organizacija

Partner(i)
 • Pravna osoba:
  - organizacija civilnog društva upisane u registar športske djelatnosti
  - ustanova upisane u registar športske djelatnosti
  - osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja
  - srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja
  - sveučilišta, fakulteti, umjetničke akademije, veleučilišta i visoke škole prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja
  - udruge, neovisno o području djelovanja
  - vjerske zajednice
  - ustanove socijalne skrbi: centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici
  - zaklade
  - jedinice lokalne ili regionalne samouprave
  - međunarodne organizacije
  - vijeća nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju u skladu s međunarodnim ugovorima (prema članku 3. Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina)
 • Registrirana u Republici Hrvatskoj

  Pravni status partnera dokazuje se odgovarajućom dokumentacijom odnosno uvidom u odgovarajući elektronički registar.
Partneri moraju ispunjavati sve uvjete prihvatljivosti kao i prijavitelj, točke 2-5.

Intenzitet potpore je 100%, PT1 osigurava korisnicima isplatu predujma u iznosu od najviše 40% ukupnog ugovorenog iznosa bespovratnih sredstava ukoliko korisnik nije proračunski, izvanproračunski korisnik državnog proračuna ili proračunski korisnik treće razine sukladno važećim Podacima iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijava za sve obje Komponente je 31.12.2019. godine odnosno do iskorištenja planiranih sredstava što je puno vjerojatnija opcija, te stoga preporučujemo da nam se što prije javite u slučaju interesa za predmetni natječaj.

OBAVIJEST: Produljenje obustave Poziva
Dana 26. listopada 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Poziva do 30. studenog 2018. godine do kraja dana.

Nastavite pratiti naše stranice te ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

Ažurirano 23.11.2018.
Stranica 1 od 28

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt