info@eurokonzalting.com           
enp
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Bespovratne potpore za digitalizaciju" namijenjen MSP-ovima u svrhu digitalne transformacije poduzeća nabavom digitalnih alata i opreme. Ukupno je poduzetnicima na raspolaganju 206.000.000 kn.

Svrha: omogućiti digitalnu tranziciju MSP-ovima nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novh proizvoda, usluga i procesa s ciljem jačanja tržišne pozicije poduzeća i rasta produktivnosti.

Prihvatljivi Prijavitelji:
- mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi)
Prijavitelj mora imati najmanje tri (3) zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi predaji projektnog prijedloga.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom Prijavitelju iznosi 150.000,00 kn, dok najviši iznos iznosi 750.000,00 kn po Prijavitelju.

Intenzitet potpore:
- Do 70 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u I. skupinu razvijenosti
- Do 65 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u II. skupinu razvijenosti
- Do 60 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u III. skupinu razvijenosti
- Do 55 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u IV. skupinu razvijenosti

Prihvatljive aktivnosti:
• izrada/razvoj/nabava digitalnih rješenja i tehnologija namijenjenih unaprijeđenju digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje
• implementacija, prilagodba, integracija digitalnih rješenja i tehnologija s postojećim/novim unutrašnjim/vanjskim sustavima koja pridonose digitalizaciji u svrhu digitalne transformacije poslovanja
• jačanje digitalnih vještina zaposlenika, uključujući vještine povezane s tehnologijama u oblaku, povezano s prethodno navedenim aktivnostima

Prihvatljive kategorije troškova:
• troškovi nabave standardnih i out to box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM...)
• troškovi za licence za nabavu ili nadogradnju softvera (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta)
• troškovi korištenja raznovrsnih usluga računalnog oblaka (Cloud) - SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), Paas (Platform as a Service), WPaaS (Workplace as a Service) i sl. modela/usluge: nabava prava korištenja u razdoblju od najviše od dana nabave usluge do kraja trajanja provedbe projekta
• troškovi nabave aplikativnih mrežnih rješenja i licenci (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta)
• troškovi nabave računalne opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju (računala, UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, itd.) isključivo za potrebe provedbe projektnih aktivnosti
• troškovi projektiranja i nabave opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije kao npr. Interneta stvari, naprednih mrežnih sustava i procesa za Industriju 4.0 i sl.
• troškovi implementacije rješenja za kibernetičku sigurnost na temelju provedenih penetracijskih testiranja/provedenih sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka
• edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava u sklopu projektnih aktivnosti, uključujući vještine povezane s računarstvom u oblaku, kao dio isporuke usluge do najviše 10% vrijednosti projekta
• trošak usluge pripreme Plana digitalne transformacije, prihvatljivo od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa troška od 15.000,00 HRK (odnosno 1.990,84 eura)

Podnošenje projektnih prijedloga započinje od 01. srpnja 2022. godine u 11:00 sati, dok je krajnji rok za predaju projektnih prijedloga 12. kolovoza 2022. godine u 11:00 sati.

U cilju pravovremene prijave i povećanja šansi za financiranje bespovratnim sredstvima stojimo na raspolaganju poduzetnicima iz cijele RH za procjenu prihvatljivosti i usklađivanje projekta na natječaj!

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.

Eurokonzalting - Odjel Strukturnih fondova
Kontakt broj: 091 357 7778
Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA koji je otvoren do 20.06.2022. godine. Za više informacija te provjeru uvjeta javnog poziva možete se obratiti na broj telefona: 091 125 7777 (Eurokonzalting).


Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 13.000.000 HRK.

Intenzitet javne potpore:
 • do 60 %
 • intenzitet potpore po projektu može se uvećati do 100% kod potpore za MJERU B – POMOĆ UGOSTITELJSKOM SEKTORU NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE.


Prihvatljivi korisnici:
 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti
 • OPG - obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ili će pružati ugostiteljske i/ili turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.


MJERE:

A1 – HOTELI
 • postojeći objekti koji imaju rješenje iz skupine: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi), Lječilišne vrste hotela
 • ulaganja vezana uz realizaciju nivoa uređenja i opreme višeg standarda i kvalitete
 • razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja: bazeni, spa, wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji
 • ulaganja u opremu i/ili sadržaje koji će doprinijeti dobivanju neke od propisanih oznaka posebnog standarda
 • najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 400.000,00 kuna.

A2 – KAMPOVI
 • postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp, Kamp odmorište
 • ulaganja vezana za obnovu, proširenje i uređenje postojećeg kampa, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja
 • najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 300.000,00 kuna.

A3 - OPG (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo) / Poljoprivrednik
 • podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja na OPG-u
 • razvoj ili unaprjeđenje dodatnih sadržaja, kao što su: sportsko - rekreativni, konjički, lovni i ribolovni, aktivni i pustolovni, cikloturistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate te poljoprivredne aktivnosti namijenjene turistima, bazeni, tematski i zabavni parkovi
 • ulaganje u gradnju, rekonstrukciju i/ili uređenje/opremanje novih smještajnih kapaciteta, vinotočja/kušaonica, izletišta na OPG-u
 • najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000,00 kuna.

MJERA B – POMOĆ UGOSTITELJSKOM SEKTORU NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
 • sanacija ugostiteljskog objekta ukoliko je siguran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili ga je moguće sanirati i osposobiti za nastavak ugostiteljske djelatnosti unutar 6 mjeseci
 • preseljenje ugostiteljske djelatnosti u drugi (zamjenski) poslovni prostor
 • opremanje i sanacija interijera ugostiteljskog objekta
 • najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.


Bespovratna sredstva se mogu dobiti za sljedeće aktivnosti (sukladno prihvatljivim aktivnostima pojedine Mjere):
 • pripremu zemljišta, trošak gradnje, obnove, rekonstrukcije, uređenja pripadajuće parcele
 • trošak održavanja i/ili preuređenja, modernizacije objekta, infrastrukture i parcele
 • nabavu, montažu i stavljanje u funkciju opreme, strojeva, uređaja, alata
 • troškove vezane za mjere energetske učinkovitosti
 • troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja koji su izravno vezani za određenu aktivnost projekta.


Za sve dodatne i najnovije informacije te za provjeru kriterija na osnovi novoobjavljenog javnog poziva obratite se na broj telefona 091 125 7777, Odjel ruralnog razvoja.

Eurokonzalting, 06.06.2022.
LAG LIKA je dana 10. svibnja 2022. godine objavio natječaj za provedbu Mjere 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima. Za više dodatnih informacija te provjeru uvjeta natječaja možete se obratiti na broj telefona: 091 125 7777 (Eurokonzalting, Odjel ruralnog razvoja).


Svrha ovog Natječaja je dodjela bespovratnih sredstava mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelji/odgovorne osobe poljoprivrednih gospodarstava i koji imaju prebivalište, a u slučaju trgovačkog društva ili obrta i sjedište na području LAG-a LIKA (Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Udbina, Vrhovine, Gospić i Senj).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 3.056.840,00 HRK.

Na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 41 godine koji su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, ali ne dulje od 24 mjeseca ili mladi poljoprivrednici koji još nisu postavljeni kao nositelji/odgovorne osobe, ali će to postati najkasnije devet mjeseca od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava.

Korisnik pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 EUR do 49.999 EUR.

Potpora mladim poljoprivrednicima dodjeljuje se u 100% iznosu:

 • 370.625,00 HRK korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate
 • 148.250,00 HRK korisniku kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede.


Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/odgovorna osoba u:
 • obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
 • trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Prihvatljive aktivnosti unutar mjere 6.1. jesu:
 • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promocije vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta.


Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 01. lipnja, a najkasnije do 11. srpnja 2022. godine.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, obvezna dokumentacija) obratite se na broj telefona 091 125 7777, Eurokonzalting, Odjel Ruralnog razvoja.

Eurokonzalting, 19.05.2022.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 13. svibnja 2022. godine natječaj za provedbu Mjere 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura. Za više dodatnih informacija te provjeru uvjeta natječaja možete se obratiti na broj telefona: 099 492 2000 (Eurokonzalting, Odjel ruralnog razvoja).


Svrha Natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 45.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi korisnici:
 • šumoposjednici
 • udruge šumoposjednika

Visina potpore po projektu:
Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi 700.000 EUR.

Mjera 8.5.1. omogućuje dodjelu bespovratnih sredstava s intenzitetom potpore od 100%.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:
 • korisnik privatni šumoposjednik mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta natječaja na e – savjetovanju (31.03.2022.)
 • ako je korisnik Udruga privatnih šumoposjednika barem jedan član udruge mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta natječaja na e – savjetovanju
 • korisnik udruga privatnih šumoposjednika mora biti registrirana u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.


Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 11. srpnja do 30. rujna 2022. godine.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, obvezna dokumentacija) obratite se na broj telefona 099 492 2000. Eurokonzalting, Odjel Ruralnog razvoja.

Eurokonzalting, 19.05.2022.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 13. svibnja 2022. godine natječaj za provedbu Mjere 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima. Za više dodatnih informacija te provjeru uvjeta natječaja možete se obratiti na broj telefona: 099 492 2000 (Eurokonzalting, Odjel ruralnog razvoja).


Svrha ovog Natječaja je dodjela bespovratnih sredstava kojima će se omogućiti modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 100.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi korisnici:
 • obrti i trgovačka društva (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači/članovi jedinice lokalne samouprave)
 • šumoposjednici (isključujući jedinice lokalne samouprave i javne ustanove/javna tijela).

Visina potpore po projektu:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi 700.000 EUR.


Uvjeti prihvatljivosti korisnika:
 • privatni šumoposjednik mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta natječaja na e – savjetovanju (31.03.2022.)
 • korisnici obrti i trgovačka društva kao i šumoposjednici koji nisu u rangu „mali šumoposjednik“ moraju biti licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije
 • pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • korisnik privatni šumoposjednik u rangu „mali šumoposjednik“ (do 20 ha) koji radove izvodi samo u svojoj šumi ne mora biti licencirani izvoditelj radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije
 • pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje.


Mjera 8.6.1.
omogućuje dodjelu bespovratnih sredstava s intenzitetom potpore od 50%.


Bespovratna sredstva se mogu dobiti za ulaganja u:
 • kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i pridobivanje drva
 • kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva i/ili instalaciju i/ili kupnju opreme za informacijsko-komunikacijske tehnologije u postupcima predindustrijske prerade drva
 • kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za pridobivanje šumske biomase
 • kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva
 • kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju
 • izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata i kupnju nove i/ili rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda.Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 11. srpnja do 30. rujna 2022. godine.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, obvezna dokumentacija) obratite se na broj telefona 099 492 2000. Eurokonzalting, Odjel Ruralnog razvoja.

Eurokonzalting, 18.05.2022.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 07. travnja 2022. godine natječaj za provedbu Mjere 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš. Za više dodatnih informacija te provjeru uvjeta natječaja možete se obratiti na broj telefona: 091 125 7777 (Eurokonzalting, Odjel ruralnog razvoja).


U sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi su isključivo korisnici koji su podnijeli zahtjev za potporu na Natječaj za mjeru 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - ulaganja u sektor mliječnog govedarstva.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 30.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi korisnici:
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije priznate u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru govedine.


Visina potpore po projektu:
Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
 • do 300.000 EUR
 • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:
 1. u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, mladi poljoprivrednici mogu biti upisani i kraće
 2. kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
  • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja (mladi poljoprivrednici mogu biti i kraće)
  • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
  • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje (izuzev mladih poljoprivrednika koji mogu imati plaćene doprinose i kraće i umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)
 3. pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje.


Mjera 4.1.2 omogućuje dodjelu bespovratnih sredstava s intenzitetom potpore do 50% sa uvećanjem za 20% u slijedećim slučajevima:
 • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
 • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
 • ulaganje se provodi kao zajednički projekt.


Bespovratna sredstva se mogu dobiti za ulaganja u:
 • SKLADIŠNE KAPACITETE ZA STAJSKI GNOJ I DIGESTATE UKLJUČUJUĆI OPREMU ZA RUKOVANJE I KORIŠTENJE STAJSKOG GNOJA I DIGESTATA ISKLJUČIVO ZA VLASTITE POTREBE (Građenje/rekonstrukcija prostora, Opremanje)
 • STROJEVE ZA UTOVAR, TRANSPORT I PRIMJENU ORGANSKOG GNOJIVA ISKLJUČIVO ZA VLASTITE POTREBE (ISKLJUČUJUĆI TRAKTOR) – npr. utovarivači, strojevi za utovar, istovar i transport, cisterne.
 • OPĆE TROŠKOVE (troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)
 • NEMATERIJALNE TROŠKOVE (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence,...)


Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 09. svibnja do 28. srpnja 2022. godine.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se na broj telefona 091 125 7777. Eurokonzalting, Odjel Ruralnog razvoja.

Eurokonzalting, 14.04.2022.
Objavljen je četrnaesti Natječaj za provedbu mjere 5.2. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“. Za više informacija te provjeru svih uvjeta natječaja možete se obratiti na broj telefona: 091 125 7777 (Eurokonzalting, Odjel ruralnog razvoja).

Iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 20.000.000,00 kuna.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim i prirodnim nepogodama osim potresa i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.


Prihvatljivi korisnici bespovratnih sredstava za Mjeru 5.2.1. su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Intenzitet javne potpore: 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi materijalni troškovi su:
 • investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta
 • građenje/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju
 • popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju
 • nabava domaćih životinja
 • kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja
 • kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.


Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je do 31. svibnja 2022. godine.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se na broj telefona 091 125 7777. Eurokonzalting, Odjel Ruralnog razvoja.
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je nacrt natječaja za provedbu Mjere 4.2.1. MINI KLAONICE na portalu e-savjetovanje gdje je isti dostupan za javnu raspravu, odnosno iskazivanje mišljenja svih zainteresiranih. Savjetovanje će trajati do 24.06.2022. godine nakon čega se očekuje konačna objava natječaja. Za više informacija te provjeru uvjeta temeljem nacrta natječaja možete se obratiti na broj telefona: 091 125 7777 (Eurokonzalting, Odjel ruralnog razvoja).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 20.000.000 HRK.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 200.000 EUR.

Intenzitet javne potpore iznosi 50%.

Prihvatljivi korisnici:
 • fizičke i pravne osobe koje nemaju odobren objekt za preradu poljoprivrednih proizvoda, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (17. lipnja 2022.)
 • fizičke i pravne osobe koje imaju odobren objekt za preradu poljoprivrednih proizvoda koji je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (mikro, mala, srednja, velika poduzeća).

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
 • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju
 • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
 • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev korisnika koji ne posjeduju financijske izvještaje za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje (moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu).

Bespovratna sredstva se mogu dobiti za ulaganja u:
 • GRAĐENJE/REKONSTRUKCIJU I OPREMANJE OBJEKTA MALE KLAONICE, POKRETNE KLAONICE I OBJEKATA ZA OBRADU OTPADNIH VODA, FILTRIRANJE ZRAKA I RASHLADNE SUSTAVE
 • KUPNJU ZEMLJIŠTA I OBJEKATA RADI REALIZACIJE PROJEKTA, DO 10% VRIJEDNOSTI ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
 • OPĆE TROŠKOVE (troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)
 • NEMATERIJALNE TROŠKOVE (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence,...).


Navedeni uvjeti mjere mogu se promijeniti do otvaranja natječaja koji će se raspisati uskoro.

Za sve dodatne i najnovije informacije te za provjeru kriterija na osnovi novoobjavljenog Nacrta natječaja obratite se na broj telefona 091 125 7777, Odjel ruralnog razvoja.

Eurokonzalting, 14.04.2022.
Ažurirano 20.06.2022.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 2 Poziva na dostavu projektnih prijedloga namijenjenim inovativnim novoosnovanim poduzećima koja su u predkomercijalnoj fazi (TRL 5 – 8) te zrelim inovacijskim projektima koja su spremna za tržište (TRL 7 – 8).

INOVACIJE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA

Svrha: poticanje inovativnih projektnih prijedloga koji su bazirani na znanju i visokim tehnologijama te koja su nova ili znatno poboljšana u usporedbi s dostgnućima na tržištu (TRL 5 – 8).

Prihvatljivi Prijavitelji:
 • inovativni MSP – ovi čiji su projekti izvan faze dokazivanja koncepta, ali još nisu spremna za tržište
 • koji su osnovani najviše 5 godina prije podnošenja projektnog prijedloga
 • koja nisu nastala spajanjem
Prihvatljivi troškovi:
 • nabava instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta
 • plaće osoblja zaposlenog na provedbi projekta
 • amortizacija instrumenata i opreme
 • neizravni troškovi (režijski troškovi, troškovi najma i održavanja prostora..)
 • troškovi vanjskih usluga (savjetodavne usluge za inovacije, troškovi dobivanja i zaštite intelektualnog vlasništva, troškovi osposobljavanja za specifične vještine start - upova, troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, provedbu postupaka nabave i vođenja projekta)
Prijavitelji svojih projektnih prijedloga obavezni su proći osposobljavanje za specifične vještine za start – up tvrtke (kao što su upravljanje rizicima, strateško razmišljanje, vještine povezane s poslovnim planiranjem, planiranjem ljudskih resursa, potreba financiranja) u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za nove investicije.

Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova projekta

Najniži iznos koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 200.000 kuna dok najviši iznos po projektu iznosi 1.000.000 kuna.

Podnošenje projektnij prijedloga započinje 01. lipnja 2022. godine u 11 sati, te traje do 30. lipnja 2022. do 16 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA

Svrha: poticanje komercijalizacije inovativnih proizvoda i usluga koji su plod primjene rezultata istraživanja, razvoja i inovacija, a koji će rezultirati povećanjem izvoznog potencijala proizvoda, usluga ili tehnologija (TRl 7 ili 8).

Prihvatljivi prijavitelji:
MSP – ovi sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili 8)

Prijavitelj mora imati najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme u godini koja prethodi podnošenju projektnog prijedloga

Prihvatljivi troškovi:
 • troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se korisati za aktivnosti projekta (nabava strojeva, opreme, alata)
 • troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (patenti, licencije, druge vrste intelektualnog vlasništva)
 • troškovi najma, uređivanja i vođenja štanda na sajmovima
 • troškovi osoblja zaposlenog kod prijavitelja na provedbi projekta
 • režijski troškovi
 • trošak revizije projekta
 • trošak pripreme natječajne dokumentacije
 • trošak upravljanja projektom
Najniži iznos koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 760.000 kuna dok najviši iznos po projektu iznosi 5.320.000 kuna.
Udio bespovratnih potpora iznosi između 55% i 70% za mikro i mala poduzeća ovisno o vrsti ulaganja i lokaciji. Udio potpora za srednja poduzeća je 10% niža u odnosu na mikro i mala poduzeća te je u rasponu između 45% i 60%.

Podnošenje projektnih prijedloga započinje 20. svibnja 2022. godine u 11 sati, te traje do 30. lipnja 2022. do 11 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

U cilju pravovremene prijave i povećanja šansi za financiranje bespovratnim sredstvima stojimo na raspolaganju poduzetnicima iz cijele RH za procjenu prihvatljivosti i usklađivanje projekta na natječaj!

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju,

Eurokonzalting - Odjel Strukturnih fondova

Kontakt broj: 091 357 7778
Unutar Nacionalnog plana oporavka i otpornosti predviđena je financijska podrška novoosnovanim poduzećima koja se suočavaju s poteškoćama u financiranju zbog svojstvenog većeg rizika od neuspjeha.

Cilj predviđenog ulaganja je potaknuti rast novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u predkomercijalnoj fazi kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije. Ulaganje će se upotrijebiti za dodjelu bespovratnih sredstava i podršku za spremnost za investicije novoosnovanim poduzećima za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište (technology readiness level - stupanj tehnološke spremnosti TRL 5-8).

Prihvatljivi prijavitelji: novoosnovana poduzeća s donekle definiranim timom i projekti s vjerodostojnim putem prema komercijalizaciji odnosno inovativni MSP-ovi, do pet godina od registracije, koji nisu nastali spajanjem.

Prihvatljivi troškovi
:
 • kupnja opreme i materijala
 • zapošljavanje osoblja i ugovaranje vanjskih usluga.
Prihvatljive aktivnosti:
 • razvoj pilot linija
 • validacija tržišta
 • zaštita intelektualnog vlasništva
 • angažman vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje
Projekti mogu trajati najviše dvije (2) godine.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnog prijedlogu iznosit će 300.000 kn dok će najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznositi 1.000.000 kn. Intenzitet potpore iznosit će 75% prihvatljivih troškova projekta.
Kriteriji za odabir uključivat će razinu inovativnosti prijedloga, stvarni tržišni potencijal, tržišnu strategiju i poslovni model, potencijal za prihod ili novo partnerstvo u roku od dvije do tri godine od početka projekta i kapacitet projektnog tima (ljudi i njihove reference). Dodatni bodovi dodijelit će se prijedlozima koji doprinose zelenim ciljevima.

Plan objave natječaja: ožujak/travanj 2022. godine.

U cilju pravovremene prijave i povećanja šansi za financiranje bespovratnim sredstvima stojimo na raspolaganju poduzetnicima iz cijele RH za procjenu prihvatljivosti i usklađivanje projekta na natječaj!
Za sva pitanja stojimo na raspolaganju,
Eurokonzalting - Odjel Strukturnih fondova
Kontakt broj: 091 357 7778

25.03.2022. godine
Stranica 1 od 36

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt